جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 6
شماره 6 سال 2
پاییز 1395
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

هدف: امروزه اعتیاد به نیکوتین به دلیل فشارهای روانی ناشی از تحصیل جزء شایع¬ترین مسائل موجود در بین دانشجویان می¬باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی با میزان شدت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) می¬باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان علوم پزشکی زاهدان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1394-1393 می¬باشد که براساس فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 296 نفر در دو گروه دانشجویان وابسته به نیکوتین و عادی انتخاب و به وسیله ابزار حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی (زیمنت و همکاران، 1988)، خودکارآمدی عمومی (شوارتز و جروسلم، 1981) و وابستگی به نیکوتین فاگرشتروم (1991)، مورد سنجش قرار گرفت. پس از جمع‌آوری اطلاعات تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار 18-spss و به روش تحلیل رگرسیون چندگانه و U من ویتنی انجام شد. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد بین دو گروه اختلاف معناداری (01/0P≤) در حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی وجود داشت. همچنین تمامی متغیرها به¬جز بعد خانواده (81/0) قادر به پیش¬بینی وابستگی به نیکوتین می¬باشند. نتیجه¬گیری: حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی نقش مهمی در وابستگی به نیکوتین دارند. لذا در این راستا ارائه آموزش¬ مهارت¬های فردی و گروهی جهت پیشگیری از وابستگی به نیکوتین در بین دانشجویان پیشنهاد می¬گردد.
بهزاد ریگی کوته - محمد ابراهیم زاده موسوی - فرهاد کهرزایی - موسی چاکری حکمی - امیر اکبری اصفهانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، نیکوتین
هدف: بيماري فشارخون اساسي‌‌، علاوه بر عوامل زيستي و خطرساز جسمي به‌عنوان فرآيند فيزيوپاتولوژيك‌، از لحاظ روان‌شناختی مانند وقايع فشارزا‌‌، تدابير مقابله‌اي در بروز و تشديد آن¬ها نقش به سزايي دارند. وقتي افراد متحمل يك فشار رواني مي‌شوند هورمون اكسي توسين و وازوپرسين هيپوفيز باعث افزايش فشارخون مي‌شوند و تعجبي ندارد كه فشار رواني مزمن مي‌تواند باعث فشارخون و افزايش تنش شود. روش: اين تحقيق به روش نيمه آزمايشي با گروه آزمايش و گروه کنترل، جامعه هدف کلیه بیماران مبتلا به فشار خون مراجعه‌کننده در سال 1396 به کلینیک قلب بروجردی سنندج انجام شد. گروه نمونه به روش تصادفي ساده به تعداد 60 نفر مطابق فرمول کوکران (30 نفر گروه آزمايش و 30 نفر گروه کنترل) انتخاب گرديدند و گروه آزمايش طي چهار هفته تحت آموزش روش بهترين حالت خود ممکن (BPS) قرار گرفتند. از روش¬هاي آماري تحليل کوواریانس با پيش¬آزمون-پس¬آزمون و از نرم‌افزار spss22 جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گرديد. ابزارهاي اندازه¬گيري مقیـاس عاطفـه مثبـت و منفـی واتسـون، کلارك و تلگن (1988)، مقیاس جهــت مــداری زنــدگی شیرر و كارور (1985) و تست فشار خون استفاده گرديد. يافته‌ها: براساس نتايج اين پژوهش آموزش بهترين حالت خود ممکن BPS موجب افزايش خوش¬بيني بيماران داراي پرفشاري خون و کاهش فشار خون و افزايش عاطفه مثبت در آنان مي‌گردد. معنی‌داری در سطح اطمينان 99 درصد (01/. >P)، معنی‌داری در سطح اطمينان 95 درصد (05/. >P). ميانگين گروه آزمايش و کنترل در پیش‌آزمون خوش‌بینی و ميانگين گروه آزمايش و کنترل در پیش‌آزمون خوش‌بینی به ترتيب 24 و 45/18 و انحراف معيار 85/3 و 97/3 بوده است؛ اما ميانگين فشار خون در دو گروه آزمايش و کنترل در پس‌آزمون به ترتيب 4/12 و 14 انحراف معيار 33/6 است. کمترين ميانگين نمرات فشار خون (4/12) مربوط به آزمون-هاي گروه آزمايش در پس‌آزمون بوده و همچنين بيشترين ميانگين نمرات فشار خون (5/14) در پیش‌آزمون است. نتيجه‌گيري: روش آموزش بهترين حالت خود ممکن به خاطر کم هزينه بودن و در دسترس بودن و سهولت اجرا براي آموزش بيماران پرفشاري خون مفيد بوده و موجب عاطفه مثبت و خوش‌بینی در آنان مي‌گردد و اين خوش‌بینی بيماران را جهت کنترل فشار خون و خوش‌بینی براي کاهش آن ترغيب مي‌نمايد.
حامد نوری - محمد حاتمی - عباسعلی الهیاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : بهترين حالت خود ممکن، خوش‌بینی، فشار خون
هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول می¬باشد. روش: طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال تحصیلی 96- 1395 و نمونه آن را 180 نفر از این دانشجویان (90 دانشجوی دختر و 90 دانشجوی پسر) که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه¬ایی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسشنامه سلامت روانی (25SCL-). به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش آمار استنباطی همانند ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شد. یافته¬ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سطح 0001/0 p< رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. همچنين نتایج آزمون T نشان داد که بين شادكامي و سلامت روانی آزمودني¬ها در دو گروه دانشـجويان دختـر و پسـر تفـاوت معنـي¬داري وجود ندارد. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه شادکامی با سلامت روانی ارتباط دارند لذا برنامه¬ریزی در جهت افزایش شادکامی در دانشجویان دختر و پسر را می‌توان به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود سلامت روان در این گروه مهم جامعه در نظر گرفت.
کبری کاظمیان مقدم
DOI : 0
کلمات کلیدی : شادکامی، سلامت روانی، دانشجویان دختر و پسر
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه و شناسايي عوامل مؤثر بر نشاط سازماني مدارس شهرستان پلدشت از ديدگاه مديران و معلمان ابتدائي در سال تحصيلي 96- 95 انجام شد. روش: روش تحقيق پژوهش از نوع توصيفي بود. جامعه آماري شامل کلیه مديران و معلمان ابتدائي شهرستان پلدشت به تعداد 364 نفر بود؛ که از این تعداد، 188 نفر بر اساس جدول مورگان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفي طبقه‌اي نسبي به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها نيز پرسشنامه محقق ساخته بود (86/0=α). براي تحليل داده‌ها از روش‌های آمار توصيفي (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطي (آزمون رگرسيون خطي ساده) استفاده شد. یافته¬ها: نتايج نشان داد كه امنيت در محيط كار، عدالت سازماني، تعامل كاركنان با همديگر، ساختار منعطف، مثبت انديشي كاركنان، يادگيري سازماني، خود گشودگی كاركنان، مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌ها، معنادار بودن شغل و علاقه به كار در كاركنان بر نشاط سازماني در مدارس شهرستان پلدشت تأثیر مثبت و معناداري دارند. نتیجه¬گیری: توجه به مؤلفه‌های نشاط سازمانی در مدارس یک موضوع ضروری بوده و باعث افزایش بهره¬وری و کارایی نیروی انسانی خواهد شد.
بهمن شفیعی - حیدرعلی زارعی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نشاط سازماني، مدارس ابتدایی، مدیران، معلمان
هدف: هدف فرا تحلیل حاضر بررسی میزان اثربخشی مداخلات به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در مطالعات صورت گرفته در ایران می¬باشد. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات مرور نظام¬مند بوده که تحليل داده¬های آن بر اساس روش فرا تحلیل انجام شد. از بین مطالعات انجام‌شده در طی سال¬های 1375 تا 1392،60 مطالعه (25 پایان‌نامه و 35 مقاله علمی- پژوهشی)، ملاک¬های لازم برای ورود به فرا تحلیل را داشتند. به منظور جمع¬آوري اطلاعات از کار برگ فرا تحلیل محقق ساخته، استفاده گرديد. برای تجزیه‌وتحلیل داده¬های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزار 2CMA- استفاده شد. يافته¬ها: اندازه اثر کلی روش¬های درمانی در مدل تصادفي 727/0 و در مدل ثابت ‌747/0 به دست آمد، كه هر دو در حد زیاد مي¬باشد (0001/0p≤ ). روش¬های درمانی ترکیبی آموزش مهارت¬های مطالعه و شناختی رفتاری (852/0) بیشترین اندازه اثر را داشته و بعد از آن مداخلات با رویکرد شناختی و رویکرد رفتاری می¬باشد که اندازه اثر مشابه (740/0) با یکدیگر داشتند. همچنين مطالعات فاقد سوگیری انتشار و ناهمگن بودند و تحليل تعديل¬كننده¬ها نشان داد كه متغير روش نمونه¬گیری و ابزار اندازه¬گیری اضطراب امتحان نقش تعدیل‌کننده دارند. نتيجه¬گيري: پژوهش حاضر نشان می¬دهد که زمانی که درمان¬های شناختی و رفتاری با آموزش مهارت¬های مطالعه تلفیق می¬شود، میزان اثربخشی به میزان قابل‌توجهی افزایش می¬یابد. همچنین به محققان توصيه مي¬شود كه از روش¬ نمونه¬گیری و ابزارهایی استفاده نمایند كه تناسب بيشتري با تحقیقشان دارد.
مریم محمدتقی نسب
DOI : 0
کلمات کلیدی : اضطراب امتحان، مداخلات درمانی، فرا تحلیل، ناهمگنی، سوگیری انتشار
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی و عاطفه مثبت و عاطفه منفی با رضایت زناشویی معلمان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان تکاب بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 290 نفر از دبیران و آموزگاران بودند یعنی مشتمل بر 145 زوج فرهنگی که به صورت تصادفی ساده از بین تمامی معلمان آموزش‌وپرورش شهرستان تکاب در سال تحصیلی 95- 94 انتخاب شدند. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬های هوش هیجانی بار-اون (1980)، پرسشنامه عواطف مثبت و منفی PANAS(1988) و پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن (1992) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف –اسمیرنوف برای وضعیت نرمال بودن متغیرها و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد که بین هوش هیجانی و عاطفه مثبت با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون در سطح معناداری P>0/0001 بیانگر این بود که بین هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد. نتایج: نتایج نشان داد که عواطف مثبت بهترین پیش‌بینی کننده رضایتمندی زناشویی می‌باشد.
محمد آزاد عبدالله پور - وحید سلامی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هوش هیجانی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و رضایت زناشویی
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی در پیش‌بینی میزان تاب‌آوری در زوجین شهر مشهد بود. روش: روش اين پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه شامل کلیه زوجین شهر مشهد بودند که بدین منظور تعداد 156 (نفر) با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ملاک‌های ورود در این پژوهش، نداشتن بیماری‌های حاد جسمانی و روانی، متأهل بودن، زوجین شهر مشهد بودن و ملاک‌های خروج در این پژوهش داشتن بیماری حاد جسمانی و روانی، مجرد بودن، از زوجین شهر مشهد نبودن بود سپس زوج‌ها به پرسشنامه‌های الگوی ارتباطی کریستینسن و سالاوای (1984)، پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان (2010) پاسخ دادند و جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته¬ها: بر اساس ماتریس همبستگی بین الگوهای ارتباطی زوجین به خصوص (الگوی ارتباطی سازنده، الگوی ارتباطی مرد طلبکار و زن بدهکار و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل) و خودتنظیمی هیجانی به خصوص (سازش‌کاری و پنهان‌کاری) با تاب‌آوری رابطه معناداری مشاهده شد و بین الگوهای ارتباطی به خصوص (الگوی ارتباطی طلبکار و بدهکار کلی، الگوی ارتباطی زن طلبکار و مرد بدهکار، نقش‌ها در الگوی طلبکار و بدهکار) و خودتنظیمی هیجانی به خصوص (تحمل) با تاب‌آوری رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد. در مجموع نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی زوجین می‌تواند تاب‌آوری را پیش‌بینی کند. نتیجه¬گیری: نتیجه می‌گیریم که الگوهای ارتباطی (به خصوص الگوی ارتباطی سازنده، الگوی ارتباطی مرد طلبکار و زن بدهکار و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل) و خودتنظیمی هیجانی (به خصوص خودتنظیمی هیجانی سازش‌کاری و پنهان‌کاری) پیش‌بینی کننده تاب‌آوری در زوجین می‌باشد و در مجموع زوجین برای اینکه زندگی زناشویی موفقی داشته باشند و تاب‌آوری‌شان در برابر سختی‌ها و مشکلات بیشتر شود بایستی با همدیگر برای حل مشکل گفتگو، مشورت، مشارکت، خوش‌بینی و سازش کرده و گاهی اوقات دوری، اجتناب و پنهان‌کاری در برخی از مسائل در زندگی را در پیش بگیرند.
محمد جواد اصغری ابراهیم آباد - محمد غلام زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : الگوهاي ارتباطي، خودتنظیمی هیجانی، تاب‌آوری
هدف: هدفِ این پژوهش، بررسی تأثیر درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان، بهبود عملکرد تحصیلی و خود پنداره تحصیلی دانشجویان بود. روش: این پژوهش شبه تجربی با طرح پیش‌‌آزمون‌-‌پس‌آزمون و پیگیری برای دو گروه آزمایشی و کنترل است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 93-1392 بود که از طریق نمونه¬گیری هدفمند 32 نفر (16 نفر دختر 16 نفر پسر) انتخاب شدند. ابتدا دانشجویان پرسشنامه اضطراب‌ امتحان ساراسون را پاسخ دادند، سپس افرادی که اضطراب امتحان بالا (نمرات بالاتر از 12) داشتند به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به-وسیله گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایشی درمان فراشناختی (ولز 1995-1997) در قالب 10 جلسه 45 دقیقه¬ای انجام شد. پرسشنامه¬های مورداستفاده در این پژوهش شامل باورهای فراشناختی ولز (2004)، اضطراب امتحان ساراسون (1980)، خود پنداره تحصیلی مارش (1990) و برای سنجش عملکرد تحصیلی از کارنامه پایان‌ترم استفاده‌ شد. درنهایت داده¬ها به‌وسیله Spss 16 و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته¬ها: نتایج نشان‌داد، اضطراب امتحان و باورهای ‌فراشناختی در گروه آزمایشی بعد از درمان فراشناختی به‌طور معنی‌داری (05/0P<) کاهش داشته است. خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی در گروه آزمایشی بعد از درمان فراشناختی به‌طور معنی‌داری افزایش داشته است. بعد از 6 ماه پیگیری صورت گرفت که نتایج آن نیز تفاوت معنی‌داری نسبت به پس‌آزمون نشان نداد؛ بنابراین درمان فراشناختی اثرات پایایی بر اضطراب امتحان، خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان‌داد که فراشناخت یک عامل مهم در اضطراب امتحان می‌باشد که با استفاده از درمان فراشناختی می‌توان اضطراب امتحان و خود پنداره و عملکرد تحصیلی را بهبود بخشید.
مریم عظیمی - محمد حاتمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : درمان فراشناختی، اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، خود پنداره تحصیلی
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و نیازهای هرمی مزلو در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان موردتحقیق و مطالعه قرارگرفته است. روش: این تحقیق به لحاظ پژوهشی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که از این جامعه 140 نفر دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه نیازهای هرمی مزلو، پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام‌شده است. برای تحلیل داده‌های پژوهش در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که فرض اصلی تحقیق (بررسی نقش نیازهای هرمی مزلو و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان) مورد تائید قرارگرفته است. همچنین در رابطه با تأثیرگذاری متغیر مستقل (سلسله‌مراتب نیازهای مزلو و حمایت اجتماعی ادراک‌شده) بر متغیر وابسته (رضایت از زندگی) با توجه به سطح معناداری کمتر از 005/0، فرض اول تحقیق (تأثیرگذاری) تائید و فرض صفر (عدم تأثیرگذاری) رد می‌شود. نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک‌شده و نیازهای هرمی مزلو، رضایت از زندگی را در دانشجویان پیش‌بینی می‌کنند و هم‌چنین بین نیازهای هرمی مزلو و رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
محمد جواد اصغری ابراهیم آباد - مهدی قائم پناه
DOI : 0
کلمات کلیدی : رضایت از زندگی، نیازهای هرمی مزلو، حمایت اجتماعی ادراک‌شده

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی واحد استان البرز
مدیر مسئول :دکتر سید علی کبر هاشمی راد
سردبیر :دکتر محمد حاتمی
هیئت تحریریه :
دکتر عباسعلی الهیاری
دکتر رسول روشن
دکتر عبدالله شفیع آبادی
دکتر حسن احدی
دکتر غلامعلی افروز
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
دکتر احمد برجعلی
دکتر شهریار شهیدی
دکتر شیوا دولت آبادی
دکتر وحید نجاتی
دکتر محمد سلگی
دکتر علی اکبر سلیمانی


مدیر داخلی: دکتر اعظم نوفرستی
مدیر اجرایی: شیوا فرمانی شهرضا
شاپا :2423-558x
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده