جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 8
شماره 8 سال 3
بهار 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

چکیده مقدمه: بهزیستی روان شناختی به دنبال تعالی بخشیدن توانایی های بالقوه و واقعی شخص است. در این راستا و برای ارتقای بهزیستی روانی زوجین این تحقیق صورت گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دینداری با بهزیستی رواني زوجين مراجعه‌كننده به مراکز مشاوره بود. روش: برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع مطالعات همبستگی و رگرسیون بهره گرفته شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره حاضر در شهر مشهد بود که نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس منطبق با جدول مورگان، ۱۰۲ زوج انتخاب گردید. جهت تجزیه ‌وتحلیل داده‏ها، از روش‌های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون گام‌ به ‌گام استفاده گردید. یافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه بين سطح دينداري زوجين و بهزيستي رواني آنها همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد) 368/.r= ؛000/(P=.. نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد براساس سه خرده مقياس باورهاي ديني، التزام و عمل به وظايف ديني و عواطف ديني، دارای نقشی کلیدی در تبین بهزیستی روانی زوجین می باشند.
مجید معینی زاده - محسن اصغریار
DOI : 0
کلمات کلیدی : دينداري، ، بهزيستي رواني، ، باورهاي ديني، ، التزام و عمل به وظايف ديني، ، عواطف ديني، ، زندگي هدفمند
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی سبک‌های شوخ‌طبعی با‌ ‌مولفه‌های بهزیستی روان شناختی است.روش: به روش نمونه گيری شاخه‌ای 201 دانشجوي کارشناسي دانشگاه شاهد (124دختر و 77 پسر) انتخاب و به پرسشنامه سبک‌های شوخ‌طبعی (HSQ) و پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی (نسخه ایرانی) پاسخ دادند. برای بررسی داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها: نمره‌ی کل بهزیستی روان شناختی با سبک‌های شوخ طبعی پیوند دهنده و خود ارزنده ساز، رابطه‌ی مثبت و با سبک پرخاشگرانه رابطه‌ی منفی داشت. یافته‌ها حاکی از آن بود که سبک پیوند دهنده با مولفه‌های شادی و خوش بینی، رشد شخصی و ارتباط با دیگران و سبک خود ارزنده سازبا رضایت از زندگی، شادی و خوش‌بینی، معنویت و خود پیروی رابطه‌ی مثبت دارند. در مقابل سبک پرخاشگرانه با مولفه‌های رضایت از زندگی، شادی و خوش بینی، معنویت، ارتباط با دیگران و خود پیروی و سبک خود شکنانه با مولفه‌های رضایت از زندگی و ارتباط با دیگران رابطه‌ی منفی دارند. علاوه بر ایننتایج نشان داد که 18 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی توسط متغیر‌های شوخ طبعی تعیین می شود. نتیجه گیری: همان قدر کهاستفاده از سبک‌های شوخ طبعی مثبت ( پیوند دهنده و خودشکنانه)، برای بهزیستی مفید هستند، استفاده از سبک‌های منفی آن (پرخاشگرانه و خودشکنانه)، بهبهزیستی روان‌شناختی آسیب می زنند.
سعید بینیاز جویانی - ساره قربانی - محمدرضا شعیری - محمود دژکام
DOI : 0
کلمات کلیدی : شوخ طبعی ، بهزیستی روان شناختی ، دانشجو
مقدمه: نظريهٔ هيجان انديشه بر يكپارچگي تعاملي دامنه هاي عاطفي، شناختي و رفتاري نظام روان‌شناختي تأكيد مي ورزد از اين رو نظريهٔ مزبور نه يک چشم انداز شناختي است و نه فقط يک روي آورد هيجاني، بلكه يک نظريهٔ صرفا عمومي در روان‌شناسي است. این پژوهش به بررسی رابطه هیجان اندیشه با سرسختی روان‌شناختی و ویژگیهای شخصیت می¬پردازد. روش: پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. 60 دانشجو (30 دختر و 30 پسر) بر پایه آزمون هيجان¬اندیشه، فرم کوتاه سیاهه رگه‌های پنج ‌عاملی شخصیتی نئو و زمینه‌یاب دیدگاه‌های شخصی مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته¬ها: نتایج نشان داد سرسختی روان‌شناختی نیرومندترین پیش‌بین به ویژه برای یقین فرسایی، پیگیری و اندیشه گردی است. همچنین مؤلّفه¬های بزرگ شخصیّت، نیرومندترین پیش‌¬بین برای هیجان¬اندیشه می¬باشد و میان مؤلّفه‌های بزرگ شخصیّت، «برونگردی»، نیرومندترین پیش¬بین برای سرسختی روان‌شناختی است. نتیجه گیری: سرسختی روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده هیجان اندیشه می باشد
مرضیه سادات ابراهیمی - ناصرالدین کاظمي حقیقي.
DOI : 0
کلمات کلیدی : هیجان اندیشه سرسختی ویژگیهای شخصیت
هدف: سبک¬های دلبستگی و مکانیسم¬های دفاعی از عوامل تعیین¬کننده اصلی مشکلات روانشناختی هستند. هر دوی این مفاهیم روانشناختی تحت تاثیر روابط اولیه دوران کودکی شکل می¬گیرند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک¬های دلبستگی و مکانیسم¬های دفاعی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1395- 1394 است. تعداد 400 نفر از دانشجویان (184 دختر، 216 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت¬کنندگان خواسته شد که مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI) و پرسشنامه سبک¬های دفاعی (DSQ) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده¬های پژوهش از شاخص¬ها و روش¬های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته¬ها: نتایج پژوهش نشان داد که سبک¬ دلبستگی ایمن با مکانسیم¬های دفاعی رشدیافته رابطه مثبت و با مکانیسم¬های دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه منفی معنادار دارد. سبک¬های دلبستگی ناایمن با مکانیسم¬های دفاعی رشدیافته رابطه منفی و با مکانیسم¬های دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه مثبت معنادار داشتند. نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های این پژوهش می¬توان نتیجه گرفت که سبک¬های دلبستگی منجر به شکل¬گیری مکانیسم¬های دفاعی می¬شوند. لذا ارائه آموزش¬هایی به والدین در زمینه فرزندپروری می¬تواند با جلوگیری از ایجاد سبک¬های دلبستگی ناایمن در دوره کودکی از بسیاری از آسیب¬های روانشناختی دوره بزرگسالی مانند شکل¬گیری سبک¬های دفاعی ناسازگار، پیشگیری کند. واژه¬های کلیدی: دلبستگی، مکانیسم دفاعی، اختلال روانی
محمدعلی بشارت - فرزانه رنجبرشیرازی - فاطمه دهقانی آرانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سبک دلبستگی ، مکانیسم دفاعی ، اختلال روانی
چکیده مقدمه: کمال¬گرایی یکی از ویژگی¬های شخصیتی است که نقش مهمی در سازگاری انسان بازی می¬کند. روش: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال¬گرایی و هوش معنوی با شخصیت خودشیفته در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد رامشیر بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد رامشیر بودند. نمونه 260 نفر و با روش نمونه¬گیری تصادفی چند مرحله¬ای طبقه¬ای انتخاب شدند. ابزار اندازه¬گیری شامل مقیاس کمال¬گرایی اهواز، سیاهه خودگزارشی هوش معنوی کینگ و پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه 16 گویه¬ای آمز بود. داده¬ها با استفاده از روش¬های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی کمال¬گرایی با هوش معنوی برابر با 24/0 بود که در سطح 001/0 معنی¬دار است. بحث و نتیجه¬گیری: هوش معنوی موجب تعدیل خودشیفتگی و کمال¬گرایی می¬شود.
طیبه محمودی - سیده فضیله آلبوشوکه
DOI : 0
کلمات کلیدی : کمال گرایی، هوش معنوی، شخصیت خودشیفته، دانشجویان
چکیده: هدف: این پژوهش با هدف مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی بین مردان دارای آشنایی قبل از ازدواج و مردان بدون آشنایی قبل از ازدواج، انجام گرفت. روش: روش تحقیق علی- مقایسه ای بود. بدین منظور، 80 مرد (که نیمی از آنها آشنایی قبل از ازدواج داشتند و بقیه این تجربه را نداشتند) در شهر تهران به شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ) و پرسشنامه روان درمانی مثبت (رشد) بود. داده ها با استفاده از آزمون تی برای گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی کل (34/1 =t، 05/0P>) و مولفه های آن "رضایت زناشویی (33/1 =t، 05/0P>)، ارتباطات (27/1 =t، 05/0P>)، حل تعارض (42/1=t، 05/0P>) و تحریف آرمانی (15/1 =t، 05/0P>)" تفاوت معنادار وجود نداشت. همچنین بین شادکامی کل (45/0- =t، 05/0P>) و مولفه های آن "زندگی خشنود کننده (39/0- =t، 05/0P>)، متعهدانه (14/0- =t، 05/0P>) و معنادار (64/0- =t، 05/0P>)" تفاوت معنادار وجود نداشت. نتیجه گیری: مردان دارای آشنایی پیش از ازدواج میانگین رضایت زناشویی بالاتر و میانگین شادکامی پایین تری نسبت به گروه بدون آشنایی پیش از ازدواج داشتند. اما این تفاوت معنا دار نبود.
معصومه بذول نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : رضایت زناشویی، شادکامی، آشنایی قبل از ازدواج
چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت همدلي و ادراك از پيامد رفتار بر كاهش پرخاشگري در كودكان نافرمان انجام شد. روش: روش پژوهش آزمايشي و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو گروه (کنترل و آموزش) بود. جامعه¬ي آماري شامل تمامي دانش آموزان دختر پايه¬ی چهارم شهر مشهد در سال تحصيلي 96-1395 بود. نمونه‌ای به حجم 20 دانش‌آموز دختر کلاس چهارم به‌عنوان پرخاشگر و ناسازگار انتخاب شدند و به‌صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمون و آموزش قرار گرفتند. از آزمون آخنباخ (1991) به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای – مصاحبه با مربی رفتار کودک و استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. آموزش همدلي و آموزش ادراک از پیامد رفتار در 9 جلسه 60 دقيقه¬ای برای گروه آموزش برگزار شد. درحالی‌که گروه گواه هيچ¬گونه مداخله¬اي را دريافت نكردند. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد که بین میزان پرخاشگری در پیش‌آزمون آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت همچنین بین میزان پرخاشگری در پس‌آزمون گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه‌گیری نمود آموزش‌های همدلي و ادراک از پیامد رفتار مي¬تواند موجب کاهش پرخاشگري كودكان نافرمان گردد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : همدلی، ، ادراک از پیامد رفتار، ، پرخاشگری، ، کودکان نافرمان

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی واحد استان البرز
مدیر مسئول :دکتر سید علی کبر هاشمی راد
سردبیر :دکتر محمد حاتمی
هیئت تحریریه :
دکتر عباسعلی الهیاری
دکتر رسول روشن
دکتر عبدالله شفیع آبادی
دکتر حسن احدی
دکتر غلامعلی افروز
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
دکتر احمد برجعلی
دکتر شهریار شهیدی
دکتر شیوا دولت آبادی
دکتر وحید نجاتی
دکتر محمد سلگی
دکتر علی اکبر سلیمانی


مدیر داخلی: دکتر نیما گنجی
مدیر اجرایی: پروانه فرهادبیگی
شاپا :2423-558x
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده