جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 8
شماره 8 سال 3
بهار 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت همدلي و ادراك از پيامد رفتار بر كاهش پرخاشگري در كودكان نافرمان انجام شد. روش: روش پژوهش آزمايشي و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو گروه (کنترل و آموزش) بود. جامعه¬ي آماري شامل تمامي دانش آموزان دختر پايه¬ی چهارم شهر مشهد در سال تحصيلي 96-1395 بود. نمونه‌ای به حجم 20 دانش‌آموز دختر کلاس چهارم به‌عنوان پرخاشگر و ناسازگار انتخاب شدند و به‌صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمون و آموزش قرار گرفتند. از آزمون آخنباخ (1991) به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای – مصاحبه با مربی رفتار کودک و استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. آموزش همدلي و آموزش ادراک از پیامد رفتار در 9 جلسه 60 دقيقه¬ای برای گروه آموزش برگزار شد. درحالی‌که گروه گواه هيچ¬گونه مداخله¬اي را دريافت نكردند. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد که بین میزان پرخاشگری در پیش‌آزمون آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت همچنین بین میزان پرخاشگری در پس‌آزمون گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه‌گیری نمود آموزش‌های همدلي و ادراک از پیامد رفتار مي¬تواند موجب کاهش پرخاشگري كودكان نافرمان گردد.
DOI : 0
کلمات کلیدی : همدلی، ، ادراک از پیامد رفتار، ، پرخاشگری، ، کودکان نافرمان

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی واحد استان البرز
مدیر مسئول :دکتر سید علی کبر هاشمی راد
سردبیر :دکتر محمد حاتمی
هیئت تحریریه :
دکتر عباسعلی الهیاری
دکتر رسول روشن
دکتر عبدالله شفیع آبادی
دکتر حسن احدی
دکتر غلامعلی افروز
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
دکتر احمد برجعلی
دکتر شهریار شهیدی
دکتر شیوا دولت آبادی
دکتر وحید نجاتی
دکتر محمد سلگی
دکتر علی اکبر سلیمانی


مدیر داخلی: دکتر نیما گنجی
مدیر اجرایی: پروانه فرهادبیگی
شاپا :2423-558x
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده