جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 7
شماره 7 سال 2
زمستان 1395
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش، پیش¬بینی حالات روان¬شناختی مثبت براساس هوش معنوی، عواطف مثبت- منفی و شادکامی بود. روش: این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی بود. روش نمونه‌گیری به¬صورت تصادفی چندمرحله¬ای و جامعه آماری این پژوهش را کلیه¬ی دانشجویان دانشگاه¬های آزاد تهران که در سال 97-1396 مشغول تحصیل هستند، تشکیل دادند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش 320 دانشجوی دانشگاه آزاد بودند. در این پژوهش از پرسشنامه¬های حالات روان¬شناختی مثبت (خویی¬نژاد و همکاران، 1390)، هوش معنوی کینگ (کینگ، 2008)، مقیاس شادکامی آکسفورد (آرگایل، 2001) و پرسش¬نامه عواطف مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) استفاده شد. به منظور تجزیه ¬و تحلیل آماری علاوه بر روش¬های آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته¬ها: یافته¬¬ها نشان داد متغیر هوش معنوی می¬تواند 89 درصد از تغییرات حالات روان¬شناختی مثبت را تبیین کند و متغیر عواطف مثبت و منفی می¬تواند 95 درصد از تغییرات حالات روان‌شناختی را تبیین کند. همچنین عواطف مثبت با حالات روان‌شناختی مثبت رابطه مثبت و معناداری و عواطف منفی با حالات روان‌شناختی مثبت رابطه منفی دارند و متغیر شادکامی می‌تواند 76 درصد از تغییرات حالات روان‌شناختی را تبیین کند. نتیجه¬گیری: نتایج نشان داد بین حالات روان‌شناختی مثبت و هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و عواطف مثبت و شادکامی بر حالات روان‌شناختی مثبت تأثیر مثبت و معناداری دارد و عواطف منفی با حالات روان¬شناختی مثبت در جهت منفی رابطه دارند
فاطمه رعیت آبادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : واژه¬های کلیدی: حالات روان‌شناختی مثبت، هوش معنوی، عواطف مثبت و منفی، شادکامی
چکیده هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای امید در رابطه‌ی تاب‌آوری با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر بود و جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند. نمونه‌گیری پژوهش به‌روش خوشه‌ای تصادفی انجام شده است. بدین منظور سه مدرسه‌ی دخترانه و سه مدرسه‌ی پسرانه به‌طور تصادفی انتخاب و 380 پرسش‌نامه در برخی کلاس‌ها توزیع شد که پس از جمع‌آوری آن¬ها، 269 پرسش‌نامه (127 پسر و 142 دختر) پذیرفتنی بود. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های اضطراب امتحان (ساراسون، 1997) رضایت از زندگی (دینر، 1985)، تاب‌آوری (کونور و دیویدسون،2003) و امید (اسنایدر، 1995) را تکمیل کردند. در تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی،‌ تحلیل مسیر براساس مدل بارون‌ و کنی و نرم¬افزار Spss24 و Amos24 استفاده شد. یافته¬ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی با تاب‌‌آوری (27/0) و امید (44/0) و همچنین اضطراب امتحان با تاب‌‌آوری (33/0-) و امید (33/0-) رابطه‌ی معنادار (001/0P<) دارد. نتیجه¬گیری: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که امید رابطه‌ی تاب‌آوری و اضطراب امتحان را به‌طور جزئی و رابطه‌ی تاب‌‌آوری و رضایت از زندگی را به‌طور کامل واسطه‌گری می‌کند؛ بنابراین امید نقش اساسی در انتقال تأثیر تاب‌آوری به رضایت از زندگی ایفا می‌کند. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده بسته‌های تاب‌آوری با تأکید بر افزایش امید، تدوین شوند و اثربخشی آنان بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش رضایت از زندگی دانش‌آموزان بررسی شود.
محمد رضا جهانگیرزاده - محمد فرهوش - سکینه قربانی - سید محمدحسن میرمحمدیان
DOI : 0
کلمات کلیدی : واژه¬های کلیدی: رضایت از زندگی، اضطراب امتحان، تاب‌آوری، امید
چکيده هدف: تاب‌آوري يکي از مهم‌ترين توانايي‌هاي انسان است که باعث سازگاري، انعطاف‌پذيري و مقابله مؤثر با موقعيت‌هاي استرس‌زا مي‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش تاب‌آوري به شيوه پنسيلوانيا بر مديريت استرس است. روش: روش پژوهش حاضر شبه¬آزمايشي از نوع پيش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش‌آموزان مقطع متوسطه منطقه سرولايت در سال تحصيلي 96-1395 مي‌باشد. نمونه شامل 30 نفر که با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب گرديدند و به‌طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. در اين پژوهش، آموزش تاب‌آوري به شيوه پنسيلوانيا به‌عنوان متغير مستقل در گروه آزمايش اجرا شد و متغير مديريت استرس به‌عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفت. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه داس 21 (لوي بند و لوي باند، 1995) و پرسشنامه تاب‌آوري (کانر و ديويدسون،2003) استفاده شد. در ابتداي دوره، آزمودني‌ها به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند و پس از 10 جلسه آموزش، مجدد مقياس‌ها توسط آن¬ها تکميل شد. بعد از جمع‌آوري پرسشنامه‌ها، داده‌هاي خام وارد نرم‌افزار SPSS شد و براي تجزيه ‌و تحليل داده‌ها از ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني، درصد و تحليل کوواريانس استفاده گرديد. يافته¬ها: يافته‌ها نشان داد که آموزش تاب‌آوري به شيوه پنسيلوانيا موجب کاهش استرس (01/ 0p <) اعضاي گروه آزمايش مي‌شود. نتيجه¬گيري: از نتايج به‌دست‌آمده مي‌توان چنين نتيجه گرفت که آموزش تاب‌آوري به شيوه پنسيلوانيا مي¬تواند به خوبي استرس دانش¬آموزان مقطع متوسطه را کاهش دهد.
محمد غلام زاده - سید علی کیمیایی - محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد
DOI : 0
کلمات کلیدی : واژه‌هاي كليدي: تاب‌آوري پنسيلوانيا، مديريت استرس، تحصيل
چکیده هدف: یکی از اهداف مهم هر نظام آموزشی پرورش تمامی ابعاد دانش‌آموزان است. رشد خلاقیت در دانش¬آموزان یکی از مسائل مهم در هر نظام آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش محیط مدرسه بر خلاقیت دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر احمدآباد در سال تحصیلی 96- 1395 انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع پژوهش‌های همبستگی است. به منظور انتخاب نمونه از بین جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر احمدآباد را تشکیل می‌دادند و تعداد آن برابر 100 نفر بود با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی سیستـماتیک تعداد 80 نفر به عـنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه¬های خلاقیت تورنس (عابدی، 1363) و پرسشنامه سنجش محیط آموزشی (شیرازی و همکاران، 1393) پاسخ دادند. داده¬ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته¬ها: یافته‌های پژوهش نشان داد بین سنجش محیط آموزشی و ابعاد آن (جو کلی، ارزیابی یاددهی، ارزیابی معلمان، ارزیابی دانش¬آموزان و ارزیابی تجهیزات و امکانات آموزشی) با خلاقیت دانش¬آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر احمدآباد رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. در خصوص ارزیابی محیط فیزیکی این رابطه یافت نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد از بین مؤلفه‌های ارزیابی محیط آموزشی تنها بعد ارزیابی یاددهی در پیش‌بینی خلاقیت دانش آموزان نقش دارد. نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های پژوهش می¬توان نتیجه گرفت که برای افزایش خلاقیت دانش¬آموزان می¬توان از روش‌های غنی‌سازی محیط‌های آموزشی استفاده کرد.
مـهدی شمـالی احمدآبادی - زهره کریمـی احمـدآبـادی - مریم - مهـدی فـرهنگ نژاد - حـميـدرضا پيـمان فر - عاطفه برخورداری احمدآبادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : واژه‌های كليدي: محیط مدرسه، خلاقیت، دانش آموزان، مقطع ابتدایی
چکیده هدف: این پژوهش با هدف مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی بین مردان دارای آشنایی قبل از ازدواج و مردان بدون آشنایی قبل از ازدواج، انجام گرفت. روش: روش تحقیق علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان متاهل بودند که در سال 1395 در شهر تهران سکونت داشتند. بدین منظور، 80 مرد (که نیمی از آنها آشنایی قبل از ازدواج داشتند و بقیه این تجربه را نداشتند) در شهر تهران به شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (السون، 2000) و پرسشنامه روان درمانی مثبت (رشد، 2008) بود. داده ها با استفاده از آزمون تی برای گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته¬ها: نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی کل (34/1 =t، 05/0P>) و مولفه های آن رضایت زناشویی (33/1 =t، 05/0P>)، ارتباطات (27/1 =t، 05/0P>)، حل تعارض (42/1=t، 05/0P>) و تحریف آرمانی (15/1 =t، 05/0P>) تفاوت معنادار وجود نداشت. همچنین بین شادکامی کل (45/0- =t، 05/0P>) و مولفه های آن زندگی خشنود کننده (39/0- =t، 05/0P>)، متعهدانه (14/0- =t، 05/0P>) و معنادار (64/0- =t، 05/0P>) تفاوت معنادار وجود نداشت. نتیجه¬گیری: مردان دارای آشنایی پیش از ازدواج میانگین رضایت زناشویی بالاتر و میانگین شادکامی پایین تری نسبت به گروه بدون آشنایی پیش از ازدواج داشتند. اما این تفاوت معنا دار نبود.
معصومه بذول نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : واژه¬های کلیدی: رضایت زناشویی، شادکامی، آشنایی قبل از ازدواج
چکیده هدف: مطالعات زیادی تلاش کرده‌اند به این سؤال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکی می‌تواند جنبه‌های مختلف زندگی در سال‌های آتی را تحت تأثیر قرار دهد. عوامل مختلفی در این زمینه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دل‌بستگی بر اساس میزان رضایتمندی از زندگی در نوجوانان مدارس شهرستان تبریز اجرا گردید. روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. به این منظور از میان دانش‌آموزان دختر مدارس پنج¬گانه تبریز که در سال تحصیلی 95- 1394 در حال تحصیل بودند، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای 234 دانش‌آموز انتخاب و در این پژوهش شرکت داده شدند. داده‌های پژوهش، با استفاده از ابزارهای مقیاس دل‌بستگی (هازن و شیور، 1987) و مقیاس رضایتمندی از زندگی (دینر، امون، لارسن و گریفن، 1985) جمع‌آوری و به روش تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد بین سبک‌های مختلف دل‌بستگی از نظر میزان رضایتمندی از زندگی تفاوت معنی‌دار وجود دارد (05/0P ≤ ). رضایتمندی از زندگی در افراد ایمن بالاتر و در سبک ناایمن اجتنابی پایین‌تر بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد افراد دارای سبک دل‌بستگی ایمن رضایتمندی از زندگی بیشتری را در مقایسه با افراد دارای سبک دل‌بستگی ناایمن دارند.
ساناز وثوقی - رقیه عیدی خطیبی - زینب خانجانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : واژه¬های کلیدی: سبک‌های دل‌بستگی، رضایتمندی از زندگی، نوجوانان

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی واحد استان البرز
مدیر مسئول :دکتر سید علی کبر هاشمی راد
سردبیر :دکتر محمد حاتمی
هیئت تحریریه :
دکتر عباسعلی الهیاری
دکتر رسول روشن
دکتر عبدالله شفیع آبادی
دکتر حسن احدی
دکتر غلامعلی افروز
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
دکتر احمد برجعلی
دکتر شهریار شهیدی
دکتر شیوا دولت آبادی
دکتر وحید نجاتی
دکتر محمد سلگی
دکتر علی اکبر سلیمانی


مدیر داخلی: دکتر اعظم نوفرستی
مدیر اجرایی: شیوا فرمانی شهرضا
شاپا :2423-558x
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده