مقاله


کد مقاله : 139609261013719684

عنوان مقاله : هوش هیجانی و هیجان خواهی در دختران فراری و غیرفراری

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 225

فایل های مقاله : 452 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهمن شفیعی ba.example@gmail.com - دانشجوی دکترا
2 حمزه فرهادی نیا a.n@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف مقایسه هوش هیجانی و هیجان خواهی در دختران فراری و غیرفراری در شهر کرمانشاه انجام شد. بدین منظور، تعداد 30 نفر از دختران فراری که به مراکز بهزیستی استان کرمانشاه ارجاع داده شده بودند، به شیوه نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. همچنین، 50 نفر دختر غیر فراری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان گروه کنترل پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای هر دو گروه اجرا گردید. یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که هوش هیجانی دختران غیرفراری از دختران فراری بیشتر است امّا بین هیجان خواهی این دو گروه تفاوتی معناداری مشاهده نشد.