مقاله


کد مقاله : 1396092610213319685

عنوان مقاله : بررسي تاثير بازي درماني در پيشرفت آموزشي معلولين ذهني آموزش پذير

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 324

فایل های مقاله : 491 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود صیادی masoudsayadie@yahoo.com - دانشجوی دکترا
2 نیما گنجی nimaganji.psy@gmail.com - دانشجوی دکترا
3 مریم فرشادان m.farshadan@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف از اين مطالعه بررسي اثربخشي بازي درماني در پيشرفت آموزشي معلولين ذهني آموزش پذير بود. تحقيق حاضر از نوع آزمايشي با گروه کنترل و با پيش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماري پژوهش شامل معلولين ذهني زير 14 سال بهزيستي بوشهر بود. نمونه اي به حجم 45 نفر با شيوه تصادفي ساده انتخاب شده و در دو گروه مداخله يعني گروه پسران و دختران و يك گروه گواه، هر كدام 15 نفر، مورد آزمايش قرار گرفتند. داده ها از طريق ارزيابي دروس آموخته شده جمع آوري شد. نتایج بدست آمده بيانگر اين بود كه روش بازي درماني در پيشرفت آموزشي كودكان معلول ذهني مؤثر است. همچنين بين دانش آموزان دختر و پسر در پيشرفت آموزشي تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.