مقاله


کد مقاله : 139609261072819683

عنوان مقاله : مدل یابی ﻋﻠّﻰ میان مبادله رهبر– عضو، حمايت سازماني ادراك شده و عاطفه نسبت به شغل با مؤلفه هاي نهگانه سلامت سازماني و بهزیستی روان شناختی کارکنان بیمه خدمات درمانی

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 258

فایل های مقاله : 555 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ریحانه دژبان dejban@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 آذین تقی پور a.taghipour@gmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اين پژوهش با هدف مدل یابی ﻋﻠﻰ میان مبادله رهبر- عضو و حمايت سازماني ادراك شده با مؤلفه هاي سلامت سازماني و بهزیستی روان شناختی با بررسی نقش میانجی گری عاطفه نسبت به شغل، طرّاحی، اجرا و تحلیل گردید. بدین منظور، 130 نفر از كاركنان سازمان بيمه ای خدمات درماني استان خوزستان به عنوان نمونه براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی (همبستگی) بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه مبادله رهبر- عضو (گراین، نوواک و سومرکمپ، 1982)، پرسشنامه حمايت سازماني ادراك شده (آیزنبرگر، هانتینگتون، هاتچیسون و ساوا ،1986) و پرسشنامه سلامت سازماني (صراف فرد، 1387)، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989) و عاطفه نسبت به شغل (فاکس، 1999)، بدست آمد. با استفاده از نرم افزار AMOS18، اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت تبادل رهبر- عضو و حمایت سازمانی ادراک شده، بر عوامل سلامت سازمانی و بهزیستی روانشناختی، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است كه مبادله ي رهبر- عضو بر هر نه بعد سلامت سازمانی و چهار بعد بهزیستی روانشناختی اثر مثبت و معنادار داشت 01/0p< و حمايت سازماني ادراك شده نیز بر نه مؤلفه سلامت سازماني ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. سرانجام عاطفه نسبت به شغل رابطه میان متغیّر های پیش بین و ملاک را میانجی-گری کرد.