مقاله


کد مقاله : 1396092611141219687

عنوان مقاله : تأثیر کیفیت رابطه ولی- فرزندی بر سازگاری روانشناختی در دختران نوجوان

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 234

فایل های مقاله : 494 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرشته سادات درت التاج تهرانی terani.example@gmail.com - -
2 سیمین حسینیان h.example@gmail.com - -
3 مهرزاد فراهتی mehrzad83f@yahoo.com - -

چکیده مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت رابطه ولی- فرزندی بر سازگاری روان¬شناختی در نوجوانان دختر است. جامعه آماری پژوهش را کلّیه¬ی دانش¬آموزان دختر پایه¬های اول و دوم دبیرستان¬های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 91-92 تشکیل می¬دادند که از بین آنها 383 نفر به شیوه¬ی نمونه گیری خوشـه¬ای چند مرحله¬ای انتخاب شدند و مقیاس کیفیت روابط والدین- نوجوان و پرسشنامه سازگاری را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت رابطه ولی-فرزندی با سازگاری روان¬شناختی رابطه¬ی مثبت و معنادار دارد. هرچه نمره فرد در مقیاس کیفیت روابط والدین- نوجوان بیشتر باشد، میزان سازگاری نوجوانان دختر بالاتر می¬رود و هر چه نمره فرد در مقیاس کیفیت روابط والدین- نوجوان کمتر باشد، نوجوانان سازگاری کمتری نشان خواهند داد. بنابر نتایج بدست آمده می¬توان نتیجه گرفت که کیفیت رابطه¬ی بین والدین و فرزندان تأثیر بسزایی بر ویژگی¬های شخصیتی کودکان و نوجوانان دارد.