مقاله


کد مقاله : 1396092611194419688

عنوان مقاله : تأثیر آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان با والد مستبد

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 211

فایل های مقاله : 623 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعیده ایمانی saedeh27@yahoo.com - -
2 احمد برجعلی a.example@gmail.com - -
3 فرامرز سهرابی fa.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف از اين پژوهش تعيين تأثیر آموزش مهارتهاي زندگي (مديريت استرس و ارتباط مؤثر) بر بهبود سلامت روان دانش¬آموزان دختر سال سوم متوسطه داراي والد با سبك فرزندپروري استبدادي است. بدین منظور به روش نمونه¬گيري خوشه¬اي 26 نفر از دانش¬آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر سنندج كه ضمنا داراي والد با سبك فرزندپروري استبدادي بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (12N=) و گواه (14N=) جايگزين شدند. سپس دو مهارت زندگي مديريت استرس و ارتباط مؤثر در 10 جلسه 5/1 ساعته براي گروه آزمايش اجرا و از هر دو گروه پيش آزمون و پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28) گرفته شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه بین قبل و بعد از آموزش دو مهارت مدیریت استرس و ارتباط مؤثر در ابعاد نشانه¬های بدنی و اضطراب و نمره کل سلامت روان دانش¬آموزان به لحاظ آماری تفاوت معنی¬دار وجود داشت ولی در دو بعد عملکرد اجتماعی و افسردگی این اختلاف معنادار نبود. بنابراین می¬توان نتیجه گرفت آموزش مهارتهای زندگی در دوره نوجوانی میزان استرس و اضطراب دانش آموزان را کم و به طور کلی سلامت روان آنها را ارتقا داد.