مقاله


کد مقاله : 139609261124719686

عنوان مقاله : بهبود کيفيت زندگي و سازگاري زوجين نابارور با درمان يکپارچه¬نگر معنوي - مذهبي

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 233

فایل های مقاله : 489 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قاسمعای خشنود gh.khoshnod@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 مسعود غلامعلی لواسانی masoud.example@gmail.com دانشیار -
3 امید حمیدی omidexample@yahoo.com - دانشجوی دکترا
4 علی خشنود ali.example@yahoo.com - -

چکیده مقاله

این مطالعه به منظور بررسي تأثیر درمان يکپارچه¬نگر معنوي- مذهبي بر بهبود کيفيت زندگي و سازگاري زوجين نابارور انجام گرفت. برای انجام پژوهش حاضر از روش نیمه آزمایشی از نوع پیش¬آزمون و پس¬آزمون با گروه کنترل استفاده شد. کلّيه زوج¬هاي نابارور کلينيک¬هاي ناباروری شهر اصفهان در سال 1392 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند که از این تعداد نمونه¬ای به حجم 40 نفر به شیوه نمونه¬گيري در دسترس انتخاب شده و به صورت گمارش تصادفي به دو گروه 20 نفره آزمايش و کنترل تقسيم شدند. پرسشنامه¬هاي کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت (1999) و سازگاري زناشويي (اسپانیر، 1976) جهت سنجش کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در پیش آزمون و پس¬آزمون مورد استفاده قرار گرفت. گروه آزمايش تحت مداخله 8 جلسه¬اي درمان یکپارچه نگر مذهبی- معنوی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. یافته¬های پژوهش بيانگر افزايش معنادار نمرات کيفيت زندگي و سازگاري زناشويي در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در پس¬آزمون بود (001/0>p). بنابراین با توجه به باورهاي فرهنگي و مذهبي موجود در جامعه ايراني مي¬توان از اين رويکرد درماني به طور گسترده¬تري در کاهش مشکلات زوجين نابارور استفاده نمود.