مقاله


کد مقاله : 139609261124719689

عنوان مقاله : قدردانی در افراد دارای تجربه ی نزديک به مرگ

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 246

فایل های مقاله : 473 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی تقی قاسمیان نژاد جهرمی j.example@gmail.com - -
2 محمد باقر کجباف kj.example@gmail.com - -
3 احمد برجعلی a.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر مقایسه¬ی میزان قدردانی بین دو گروه افراد تجربه¬کننده¬ی نزدیک به مرگ و افراد مواجه شده با رویدادهای تهدید¬کننده¬ی زندگی بود. نمونه¬گیری به صورت نمونه¬گیری هدفمند انجام شد که برای تشخیص داشتن یا نداشتن تجربه¬ی نزدیک به مرگ از مقیاس 16 سؤالی بروس گریسون استفاده شد. تعداد افراد شرکت¬کننده در پژوهش 33 نفر بودند که 20 نفر در گروه اول و 13 نفر در گروه دوم جای گرفتند. این افراد علاوه بر پاسخ به پرسش¬های مقیاس تجربه¬ی نزدیک به مرگ، پرسشنامه¬های جمعیت¬شناختی و پرسش نامه شش¬گویه¬ای قدردانی را تکمیل نمودند. سپس داده¬ها با استفاده از آزمون تحليل واریانس یک¬راهه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد که تجربیات نزدیک به مرگ افراد ایرانی دارای عناصر مشابهی با تجربیات افراد غربی است و همچنین مشخص شد که در میزان قدردانی بین گروه¬ها تفاوت معنادار وجود دارد (05/0p<). به¬طوری که نمره¬ی قدردانی افراد تجربه¬کننده¬ی نزدیک به مرگ بیشتر از افرادی بود که با رویداد تهدیدکننده¬ی زندگی روبرو شده بودند.