مقاله


کد مقاله : 1396092611321919690

عنوان مقاله : تاب آوری و سبک های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 262

فایل های مقاله : 426 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داوود کشاورز d.example@gmail.com - -
2 هادی مولایی یساولی hadimolaei16@gmail.com - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاب¬آوری و سبک¬های مقابله با تنیدگی در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام شد. بدین منظور، 312 دانشجو (154 ورزشکار و 157 غیر ورزشکار) با روش نمونه-گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال تحصیلی 93-1392 انتخاب شدند. هر دو گروه براساس متغیّرهای سن و جنس همتا شدند. پرسشنامه های تاب آوری و سبک مقابله با تنیدگی توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده¬ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيّری تجزیه و تحلیل شد. یافته¬ها پژوهش نشان دادند که بین نمرات تاب¬آوری در دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار تفاوت معنا¬داري وجود دارد. همچنین بين سبک¬های مقابله‎ای مسأله‎مدار و هیجان‎مدار در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد در حالی که بین سبک مقابله-ای اجتنابی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود ندارد.