مقاله


کد مقاله : 1396092611352119691

عنوان مقاله : تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تعارضات والد – فرزند، سازگاری و رضایت از زندگی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 223

فایل های مقاله : 496 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سودابه بساک نژاد soodabeh_bassak@yahoo.com - -
2 سیمین حسینیان h.example@gmail.com - -
3 مهناز مهرابی زاده هنرمند mehrabi.example@gmail.com - -
4 نیما گنجی nimaganji.psy@gmail.com - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت¬¬های حل مسئله بر تعارضات والد ¬– ¬فرزند، سازگاری و رضایت از زندگی دانش¬آموزان دختر بود. نمونه مورد پژوهش شامل 30 نفر از دانش¬آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهرستان استهبان بود که به صورت تصادفی از میان دبیرستان¬های شهرستان استهبان انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش 7 جلسه 90 دقیقه¬ای تحت مداخله قرار گرفت. هر دو گروه در مرحله پیش¬آزمون، پس¬آزمون و پیگیری، مقیاس سنجش تعارضات بین والدین و فرزند، پرسشنامه¬ی سازگاری دانش¬آموزان دبیرستانی و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش¬آموزان را تکمیل کردند. نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که این روش باعث کاهش در نمره تعارضات والد¬ - ¬¬فرزند و افزایش سازگاری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری 1 ماهه گردید (05/0P ). در مقیاس رضایت از زندگی تفاوت معنی¬داری در مرحله پس¬آزمون و پیگیری مشاهده نگردید (05/0P ). نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که آموزش مهارت حل مسئله یک روش مناسب برای کاهش تعارضات والد - فرزند و افزایش سازگاری در نوجوانان است.