مقاله


کد مقاله : 1396092611541019692

عنوان مقاله : اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی زندانیان مواد مخدر

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 317

فایل های مقاله : 722 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید موسی طباطبایی tabatabaee19@se.pnu.ac.ir - -
2 هادی صفری ha.example@gmail.com - -
3 گوهر آلبویه al.example@gmail.com - -
4 الهه مجد آرا maj.example@gmail.com - -
5 مجتبی رجب پور rajab.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی زندانیان مواد مخدر طرح‌ریزی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع تجربی همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 30 نفر از مجرمین معتاد در زندان شهرستان سمنان انتخاب شدند. سپس آزمودنی‌ها با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه‌ آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه هفتگی تحت مداخله روانشناسی مثبت قرار گرفتند. همه آزمودنی¬ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون به سوالات پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS19 و با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل آماری داده‌ها نشان داد گروه آزمایش به گونه¬ معناداری در تمام زیرمقیاس‌های اندازه‌گیری شده نسبت به گروه کنترل بهبود یافته است.. یافته‌های این پژوهش بر اهمیت و اثربخش بودن مداخلات مثبت‌نگر بر بهزیستی روانشناختی زندانیان تاکید دارد.