مقاله


کد مقاله : 1396092611591319693

عنوان مقاله : حافظه و توصیف صفات مثبت مربوط به خود: شاخصی مؤثر در ذهن آگاهی

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 250

فایل های مقاله : 604 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید نجاتی nejati@sbu.ac.ir - -
2 سامان کمری s.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

ذهن آگاهی به عنوان یک سازۀ روان شناختی عاری از سوگیری و قضاوت است اما صفات ارجاعی به خود انتساب یک صفت به خود است، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ذهن اگاهی و صفات ارجاعی به خود انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران که در سال تحصیلی90-91 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می¬دهند که با استفاد از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 208 برگزیده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ذهن آگاهی، آزمون ذهن آگاهی رایان و براون و سیاهه¬ی صفات ارجاعی به خود و دیگری بود. داده¬ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد که افراد در توصیف خود و نیز در انتساب صفات ارجاعی به خود نسبت به دیگران بیشتر از صفات مثبت استفاده می¬کنند. از طرفی دیگر میزان بازشناسی صفات مثبت ارجاع به خود بیشتر از بازشناسی صفات مثبت ارجاع به دیگری است (9/27 در برابر8/00 ). همچنین نتایج تحلیل ضریب همبستگی نشان داد که بین توصیف خود با صفات مثبت با ذهن آگاهی رابطه مثبت معنادار(p</009) و بین توصیف خود با صفات منفی با ذهن آگاهی رابطه منفی معنادار (p</012) وجود دارد. به طور کلی می¬توان بیان کرد که افرادی که از ذهن آگاهی بالایی برخوردارند در توصیف خود با صفات مثبت و نیز انتساب صفات مثبت به خود در سطح بالاتری قرار دارند و ذهن آگاهی به عنوان یک سازۀ روان شناختی باعث افزایش آگاهی فرد نسبت به خودش می¬شود.