مقاله


کد مقاله : 139609261214019697

عنوان مقاله : اثربخشی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و خودکارآمدی دانش‌آموزان

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 363

فایل های مقاله : 642 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا درویزه zahra.example@gmail.com - -
2 امید مساح masah.example@gmail.com - -
3 محمدرضا کرمی karami.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و خودکارآمدی دانش آموزان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یاسوج بودند که نمونه‌ای به حجم 44 نفر به طور تصادفی از بین آنها انتخاب شد. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش به دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 22 نفر) تقسیم شدند. سپس بر روی هر دو گروه پیش‌آزمون انجام گردید. پس از آن مداخله‌ی آزمایشی طی 11 جلسه (هر جلسه 70 دقیقه) بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و پس از اتمام برنامه‌ی آموزشی مجددا سنجش¬ها در هر دو گروه انجام گرفت. سنجش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از سیاهه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه خودکارآمدی شرر انجام گرفت. تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل کواریانس، آزمون t مستقل انجام گردید. تحلیل نتایج تفاوت معناداری را بین نمره شادكامی و خودکارآمدی پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه آزمایش نشان داد. همچنین آموزش مهارت‌های زندگی میانگین نمرات خودکارآمدی و شادكامی مرحله پس‌آزمون گروه آزمایش را نسبت به پیش‌آزمون افزایش داده بود. بنابراین به نظر می¬رسد، الگوی مداخله‌ای به كار رفته در این پژوهش می‌تواند به عنوان برنامه‌ی تغییر رفتار در سطح مدارس مورد استفاده قرار گیرد.