مقاله


کد مقاله : 139609261214919694

عنوان مقاله : روابط عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی در دختران نوجوان

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 231

فایل های مقاله : 741 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نغمه تقوی ntaghva.sipa@gmail.com - -
2 پرویز آزادفلاح az.example@gmail.com - -
3 فرشته موتابی f.m.example@gmail.com - -
4 ابراهیم طلایی ta.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

بهزیستی، یکی از مهم¬ترین اهداف رویکرد روان¬شناسی مثبت محسوب می¬شود. طراحی برنامه برای پرورش بهزیستی، مستلزم واکاوی مفهومی، ساختاری، فرهنگی و تحولی است. به این منظور یک پژوهش پدیدارشناسانه برای شناخت پدیده بهزیستی از دیدگاه دو گروه دختران نوجوان با ادراک بهزیستی بیشتر و کمتر انجام گرفت. اطلاع رسان های این پژوهش کیفی، دختران نوجوان 11 تا 14 ساله بودند که بر اساس نمرات خودارزیابی رضایت از زندگی و شادکامی و ارزیابی متخصصین با شیوه نمونه¬گیری موارد شدید در دو گروه قرار گرفتند. داده¬ها با در نظر داشتن حداکثر تنوع از طریق سه شیوه¬ی مصاحبه¬های عمیق با نوجوانان (10 نفر) و اطرافیان آنها مثل مادر، دوست و مشاور، تکمیل جملات ناتمام (37 نفر) و نوشتار روایتی (32 نفر) گرداوری شد. با انجام تحلیل محتوا بر اساس تحلیل مضمونی (براون و کلارک، 2006) پنج مضمون اصلی در مقایسه دو گروه استخراج شد که یکی از این مضمون¬ها، روابط عاطفی و حمایت اجتماعی ادراک شده بود. یافته¬ها نشان داد که مضمون روابط عاطفی و حمایت اجتماعی ادراک شده در چهار حیطه روابط با والدین، دوستان و مامن معنوی و وجود فرد یا افراد قابل اعتماد (به جز خانواده یا دوست) برای بیان مسائل و کمک گرفتن، در بهزیستی ادراک شده دختران نوجوان مؤثر است. این مضمون استخراج شده به عنوان یکی از مضمون¬های اصلی بهزیستی با توجه به بافت فرهنگی و ویژگیهای نوجوانی مورد بحث قرار گرفته است.