مقاله


کد مقاله : 139609261253519695

عنوان مقاله : رابطه سرمایه های روانشناختی و خلاقیت کارکنان با توانمندسازی روانشناختی و انگیزش درونی

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 263

فایل های مقاله : 789 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نوشین مشایخی mashayekhi.nooshin@yahoo.com - -
2 زهرا خادم دزفولی de.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه¬های روانشناختی بر خلاقیت کارکنان سازمان با میانجی¬گری توانمندسازی روانشناختی و انگیزش درونی در کارکنان ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- منطقه اهواز است. شرکت¬کنندگان در این پژوهش شامل 200 نفر (178 مرد و 22 زن) از کارکنان ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منطقه اهواز بود که به روش تصادفی طبقه¬ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه¬های سرمایه روانشناختی، مقیاس توانمندسازی روانشناختی، مقیاس انگیزش درونی و خلاقیت کارکنان استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ویراست 18 و AMOS ویراست 18 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه¬ای در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو پریچر و هیز (2008) استفاده شد. یافته¬ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با داده¬ها برخوردار است و تمامی فرضیه¬های مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید قرار گرفتند. برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطاهای دو مسیر حاصل شد. بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که سرمایه¬های روانشناختی و خلاقیت کارکنان سازمان رابطه مستقیم و غیرمستقیم از طریق انگیزش درونی و توانمندسازی روانشناختی دارند.