مقاله


کد مقاله : 139609261281219696

عنوان مقاله : تأثیر سبک دلبستگی بر کیفیت ارتباط پیش از ازدواج

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 288

فایل های مقاله : 617 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رباب حامدی rb_hamedi@yahoo.com - -
2 زهره خسروی z.example@gmail.com - -
3 مهرانگیز پیوسته گر pey.example@gmail.com - -
4 زهرا درویزه zahra.example@gmail.com - -
5 روشنک خدابخشی roshanak.example@gmail.com - -
6 غلامرضا صرامی sarami.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

در این پژوهش تأثیر سبک دلبستگی بر کیفیت رابطه با غیر هم جنس( پیش از ازدواج) مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر مجرد دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بودند که این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیر سبک دلبستگی از پرسش نامه هزن وشیور استفاده شد و برای بررسی کیفیت ارتباط با غیر هم جنس پرسشنامه ای بر اساس تئوری طرحواره های ناکارآمد جفری یانگ توسط محقق ساخته شد. با توجه به نمره پرسشنامه کیفیت ارتباط، چارک اول آزمودنی ها در توزیع فراوانی گروه مشکلات کم، چارک دوم و سوم گروه مشکلات متوسط و چارک آخر مشکلات ارتباطی زیاد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین این سه گروه از نظر سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا تفاوت معنا دار وجود دارد.