مقاله


کد مقاله : 1396092613593619701

عنوان مقاله : تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت مادر بر دلبستگی ناایمن کودکان 2 تا 5 سال

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 268

فایل های مقاله : 506 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مختار ویسانی mo.example@gmail.com - -
2 سرور احمدی ah.example@gmail.com - -
3 شایسته یزدان پناه rojya_yazdanpanah@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش فرزندپروری مثبت مادران بر دلبستگی ناایمن کودک بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه پژوهش شامل مادران ساکن شهر سنندج بود که دارای فرزند حداقل 2 ساله و حداکثر 5 ساله با سبک دلبستگی ناایمن بودند. نمونه شامل 36 زوج مادر-کودک بود که به صورت تصادفی به گروههای آزمایشی و گواه گماشته شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کیو-ست دلبستگی (Q-set) (واترز، 1990) بود. ابزار پژوهش در پیش آزمون به منظور سنجش میزان امنیت دلبستگی کودک توسط مادران گروه آزمایش و گواه تکمیل شد. سپس 8 جلسه دو ساعته آموزش برنامه فرزند پروری مثبت برای مادران گروه آزمایش برگزار گردید و در جلسه آخر نیز پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. یافته¬ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات دلبستگی ایمن گروه آزمایش در پس آزمون افزایش معناداری یافته بود و همچنین بین پس آزمون دلبستگی ایمن دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری مشاهده شد (01/0>p). نتیجه¬گیری: آموزش برنامه فرزندپروری مثبت مادران، باعث کاهش دلبستگی ناایمن و افزایش سبک دلبستگی ایمن کودکان می شود.