مقاله


کد مقاله : 139609261411119704

عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش گروهی روانشناسی مثبت بر باورهای غیر منطقی و کیفیت زندگی بیماران افسرده

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 236

فایل های مقاله : 511 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن روح الهی rexample@gmail.com - -
2 محسن روح الهی a.khodabakhshid@khatam.ac.ir - -
3 داوود تقوایی tagh.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش گروهی روانشناسی مثبت بر باورهای غیر منطقی و کیفیت زندگی بیماران افسرده می باشد. این پژوهش بصورت نیمه آزمایشی با اجرای پیش ازمون پس ازمون در سال 1394 انجام شد. شرکت کننده های این پژوهش افرادی بودند که به مراکز مشاوره ی غرب شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. از میان این شرکت کنندگان 30 نفر (15 نفر در گروه ازمایش) و (15 نفر در گروه کنترل) که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس بطور تصادفی انتخاب و به دو گروه ازمایشی وگروه کنترل گمارده شدند. یافته های این پژوهش بوسیله پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و پرسشنامه کیفیت زندگی (sf-36) جمع آوری شد. گروه ازمایشی در ده جلسه اموزش گروهی روانشناسی مثبت قرار گرفت و گروه کنترل هیچ اموزشی دریافت نکردند. یافته ها نشان دادند که آموزش گروهی روانشناسی مثبت تاثیر قابل توجهی در کاهش باورهای غیر منطقی و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده (P<0/001) نسبت به گروه کنترل داشته است.