مقاله


کد مقاله : 1396092614164319705

عنوان مقاله : مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 260

فایل های مقاله : 534 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 خدیجه پژوهشی نیا pej.example@gmail.com - -
2 حسین سوری hsoori59@yahoo.com - -

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری است. پژوهش حاضر زمینه یابی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از تمامی دانش آموزان پسر 18-12 سال شهرستان خرم آباد که در سال تحصیلی 94-93 در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل می باشند. از میان جامعه آماری، 30 دانش آموز با ناتوانی یادگیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده، و 30 دانش آموز عادی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و مقیاس ابراز وجود ( جرات ورزی) گمبریل و ریچی استفاده شد. داده هاي بدست آمده از طريق تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود با همسالان عادی خود تفاوت عمده ای دارند بدین معنی که آنها پائین تر از همتایان عادی خود بودند (P<0/05). با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهاد می گردد به تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری توجه خاصی مبذول گردد.