مقاله


کد مقاله : 1396092614211419706

عنوان مقاله : خانواده درمانی وجودی (رویکردی فراموش شده در درمان خانواده)

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 235

فایل های مقاله : 717 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام فنایی elhamfanayi@gmail.com - -
2 احمد امانی ama.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

خانواده درمانی از سال 1950 رشد قابل توجهی داشته است. رویکرد های مختلفی در درمان زوجین و خانوده وارد شده اند. در این مقاله خواستار به رسمیت شناختن مسائل وجودی در درمان خانواده هستیم.این مسئله را با بررسی ریشه های فلسفه ی وجودی در نظریه های خانواده آغاز میکنیم . سپس به مرور ویژگی های این درمان و ارائهی راهنمایی های بالینی برای کار با زوجین و خانواده ها میپردازیم. مفاهیم وجودی در بسیاری از نظریههای خانواده درمانی ریشه ی عمیقی دارد اما خانواده درمانی وجودی در کشور ما به استناد عوامل ساختاری وجودی و معنوی در بستر فرهنگی جامعههای ارزشی مورد توجه لازم قرار نگرفته است. هدف مقاله ی حاضر تلاشی است برای آشنایی بیشتر با مفاهیم این دیدگاه در خانواده درمانی تا بتوان در جهت توسعهی سلامت خانواده در عصری که معنای زندگی در لابه لای چرخ های صنعتی شدن و امواج الکترومغناطیس دنیای مجازی گم شده است، گامهای مثبتی برداشت. پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع معتبر موجود و نتایج پژوهش های مرتبط جمع اوری شده است.