مقاله


کد مقاله : 13960926144019702

عنوان مقاله : تبیین مؤلفه های خوش بینی علمی دانش آموزان

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 271

فایل های مقاله : 532 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صادق حامدی نسب ahmedi_s@birjand.ac.ir - -
2 حسین شکوهی فرد sho.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

مفهوم خوش بینی یکی از موضوعات محوری و مهم روان‌شناسی مثبت است که در نتیجۀ تغییر ارزش در باورها، در دهه‌های اخیر، در حوزه‌ی روان‌شناسی پدیدار شده است که سعی دارد تا با روش‌ها و نگاه علمی، حضور مؤلفه‌های مثبت را در ابعاد زندگی انسان پررنگ تر و چشم‌گیرتر جلوه دهد. خوش بینی علمی به‌عنوان یک سازه، یکی از انواع خوش بینی است که در برگیرنده¬ی سه مفهوم کارآمدی جمعی معلم، اعتماد به دانش¬آموزان و والدین، و تأکید علمی می باشد. همچنین سازه¬ی خوش¬بینی علمی دانش¬آموز شامل سه مؤلفه¬ی اصلی اعتماد دانش آموز به معلم، ادراک دانش آموز از فشار تحصیلی و هویت مدرسه می¬باشد: که عوامل مؤثر در رابطه با اعتماد دانش¬آموز به معلم؛ رشد شناختی و روابط اجتماعی ، فرآیندهای خودگردان و حمایت کردن (مراقبت) است و همچنین ادراک دانش¬آموز از فشار تحصیلی که به معنی توانایی معلم در تأکید بر وظایف تحصیلی بیش از وظایف اجتماعی و عاطفی دانش¬آموزان است و هویت مدرسه که دانش آموزان حس می¬کنند به مدرسه تعلق دارند و نقش حیاتی در مدرسه بازی می¬کنند.