مقاله


کد مقاله : 139609261473119703

عنوان مقاله : بررسی رابطه اضطراب اجتماعی، باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با احساس غربت در دانشجویان کوی دانشگاه تهران

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 301

فایل های مقاله : 639 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امید حمیدی o.hamidi@yahoo.com - -
2 مختار ویسانی mo.example@gmail.com - -
3 سرور احمدی soor.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف این مطالعه بررسی رابطه اضطراب اجتماعی، باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی با احساس غربت در دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران بود. بدین منظور تعداد (235 نفر، 109 پسر و 126 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه تهران انتخاب شده و به پرسشنامه های اضطراب اجتماعی (واتسون و فرند،1969)، باورهای غیرمنطقی (جونز، 1968)، هوش هیجانی (پترایدز و فورنهام، 2001) و احساس غربت (فن فلیت، 2001) پاسخ دادند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و باورهای غیرمنطقی با احساس غربت همبستگی مثبت معنادار وجودار دارد، اما بین هوش هیجانی و احساس غربت همبستگی منفی معنادار مشاهده شد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که همبستگی چندگانه بین متغیرهای پیش بین (اضطراب اجتماعی، باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی) با احساس غربت (743/0=MR) می باشد، که در مجموع سه متغیر پیش بین قادر به تبیین 55/0 از واریانس متغیر ملاک می باشند. به طور کلی از بین سه متغیر پیش بین، متغیر اضطراب اجتماعی از قدرت بیشتری در پیش بینی احساس غربت دانشجویان برخوردار بود.