مقاله


کد مقاله : 1396092615165619710

عنوان مقاله : شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط سازماني مدارس شهرستان پلدشت از ديدگاه مديران و معلمان ابتدائي

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 215

فایل های مقاله : 618 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 باقر سرداری sardary1152bagher@gmail.com - -
2 حیدرعلی زارعی alizarei@iaukhoy.ac.ir - -

چکیده مقاله

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه و شناسايي عوامل مؤثر بر نشاط سازماني مدارس شهرستان پلدشت از ديدگاه مديران و معلمان ابتدائي در سال تحصيلي 96- 95 انجام شد. روش: روش تحقيق پژوهش از نوع توصيفي بود. جامعه آماري شامل کلیه مديران و معلمان ابتدائي شهرستان پلدشت به تعداد 364 نفر بود؛ که از این تعداد، 188 نفر بر اساس جدول مورگان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفي طبقه‌اي نسبي به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها نيز پرسشنامه محقق ساخته بود (86/0=α). براي تحليل داده‌ها از روش‌های آمار توصيفي (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطي (آزمون رگرسيون خطي ساده) استفاده شد. یافته¬ها: نتايج نشان داد كه امنيت در محيط كار، عدالت سازماني، تعامل كاركنان با همديگر، ساختار منعطف، مثبت انديشي كاركنان، يادگيري سازماني، خود گشودگی كاركنان، مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌ها، معنادار بودن شغل و علاقه به كار در كاركنان بر نشاط سازماني در مدارس شهرستان پلدشت تأثیر مثبت و معناداري دارند. نتیجه¬گیری: توجه به مؤلفه‌های نشاط سازمانی در مدارس یک موضوع ضروری بوده و باعث افزایش بهره¬وری و کارایی نیروی انسانی خواهد شد.