مقاله


کد مقاله : 1396092615231419712

عنوان مقاله : ارتباط هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایتمندی زناشویی در معلمان شهرستان تکاب

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 239

فایل های مقاله : 771 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد آزاد عبدالله پور m.a.abdollahpour@gmail.com - -
2 وحید سلامی sal.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی و عاطفه مثبت و عاطفه منفی با رضایت زناشویی معلمان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان تکاب بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 290 نفر از دبیران و آموزگاران بودند یعنی مشتمل بر 145 زوج فرهنگی که به صورت تصادفی ساده از بین تمامی معلمان آموزش‌وپرورش شهرستان تکاب در سال تحصیلی 95- 94 انتخاب شدند. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬های هوش هیجانی بار-اون (1980)، پرسشنامه عواطف مثبت و منفی PANAS(1988) و پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن (1992) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف –اسمیرنوف برای وضعیت نرمال بودن متغیرها و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد که بین هوش هیجانی و عاطفه مثبت با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون در سطح معناداری P>0/0001 بیانگر این بود که بین هوش هیجانی و عواطف مثبت و منفی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد. نتایج: نتایج نشان داد که عواطف مثبت بهترین پیش‌بینی کننده رضایتمندی زناشویی می‌باشد.