مقاله


کد مقاله : 1396092615264319713

عنوان مقاله : نقش الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی زوجین در پیش‌بینی تاب‌آوری

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 251

فایل های مقاله : 791 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جواد اصغری ابراهیم آباد eb.example@gmail.com - -
2 محمد غلام زاده gholamzadehmoohamad@yahoo.com - -

چکیده مقاله

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی در پیش‌بینی میزان تاب‌آوری در زوجین شهر مشهد بود. روش: روش اين پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه شامل کلیه زوجین شهر مشهد بودند که بدین منظور تعداد 156 (نفر) با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ملاک‌های ورود در این پژوهش، نداشتن بیماری‌های حاد جسمانی و روانی، متأهل بودن، زوجین شهر مشهد بودن و ملاک‌های خروج در این پژوهش داشتن بیماری حاد جسمانی و روانی، مجرد بودن، از زوجین شهر مشهد نبودن بود سپس زوج‌ها به پرسشنامه‌های الگوی ارتباطی کریستینسن و سالاوای (1984)، پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان (2010) پاسخ دادند و جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته¬ها: بر اساس ماتریس همبستگی بین الگوهای ارتباطی زوجین به خصوص (الگوی ارتباطی سازنده، الگوی ارتباطی مرد طلبکار و زن بدهکار و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل) و خودتنظیمی هیجانی به خصوص (سازش‌کاری و پنهان‌کاری) با تاب‌آوری رابطه معناداری مشاهده شد و بین الگوهای ارتباطی به خصوص (الگوی ارتباطی طلبکار و بدهکار کلی، الگوی ارتباطی زن طلبکار و مرد بدهکار، نقش‌ها در الگوی طلبکار و بدهکار) و خودتنظیمی هیجانی به خصوص (تحمل) با تاب‌آوری رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد. در مجموع نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجانی زوجین می‌تواند تاب‌آوری را پیش‌بینی کند. نتیجه¬گیری: نتیجه می‌گیریم که الگوهای ارتباطی (به خصوص الگوی ارتباطی سازنده، الگوی ارتباطی مرد طلبکار و زن بدهکار و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل) و خودتنظیمی هیجانی (به خصوص خودتنظیمی هیجانی سازش‌کاری و پنهان‌کاری) پیش‌بینی کننده تاب‌آوری در زوجین می‌باشد و در مجموع زوجین برای اینکه زندگی زناشویی موفقی داشته باشند و تاب‌آوری‌شان در برابر سختی‌ها و مشکلات بیشتر شود بایستی با همدیگر برای حل مشکل گفتگو، مشورت، مشارکت، خوش‌بینی و سازش کرده و گاهی اوقات دوری، اجتناب و پنهان‌کاری در برخی از مسائل در زندگی را در پیش بگیرند.