مقاله


کد مقاله : 1396092615321019715

عنوان مقاله : بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و نیازهای هرمی مزلو در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 221

فایل های مقاله : 620 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد جواد اصغری ابراهیم آباد eb.example@gmail.com - -
2 مهدی قائم پناه ghaempanahmahdi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و نیازهای هرمی مزلو در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان موردتحقیق و مطالعه قرارگرفته است. روش: این تحقیق به لحاظ پژوهشی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که از این جامعه 140 نفر دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه نیازهای هرمی مزلو، پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام‌شده است. برای تحلیل داده‌های پژوهش در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که فرض اصلی تحقیق (بررسی نقش نیازهای هرمی مزلو و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان) مورد تائید قرارگرفته است. همچنین در رابطه با تأثیرگذاری متغیر مستقل (سلسله‌مراتب نیازهای مزلو و حمایت اجتماعی ادراک‌شده) بر متغیر وابسته (رضایت از زندگی) با توجه به سطح معناداری کمتر از 005/0، فرض اول تحقیق (تأثیرگذاری) تائید و فرض صفر (عدم تأثیرگذاری) رد می‌شود. نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک‌شده و نیازهای هرمی مزلو، رضایت از زندگی را در دانشجویان پیش‌بینی می‌کنند و هم‌چنین بین نیازهای هرمی مزلو و رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.