مقاله


کد مقاله : 1396092615351819716

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی با میزان شدّت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 348

فایل های مقاله : 675 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهزاد ریگی کوته be.example@gmail.com - -
2 محمد ابراهیم زاده موسوی m_moosavi21@yahoo.com - -
3 فرهاد کهرزایی farhadkahraza@ped.usb.ac.ir - -
4 موسی چاکری حکمی jak.example@gmail.com - -
5 امیر اکبری اصفهانی ak.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف: امروزه اعتیاد به نیکوتین به دلیل فشارهای روانی ناشی از تحصیل جزء شایع¬ترین مسائل موجود در بین دانشجویان می¬باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی با میزان شدت وابستگی به نیکوتین در دانشجویان وابسته به نیکوتین و دانشجویان عادی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) می¬باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان علوم پزشکی زاهدان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1394-1393 می¬باشد که براساس فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 296 نفر در دو گروه دانشجویان وابسته به نیکوتین و عادی انتخاب و به وسیله ابزار حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی (زیمنت و همکاران، 1988)، خودکارآمدی عمومی (شوارتز و جروسلم، 1981) و وابستگی به نیکوتین فاگرشتروم (1991)، مورد سنجش قرار گرفت. پس از جمع‌آوری اطلاعات تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار 18-spss و به روش تحلیل رگرسیون چندگانه و U من ویتنی انجام شد. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد بین دو گروه اختلاف معناداری (01/0P≤) در حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی وجود داشت. همچنین تمامی متغیرها به¬جز بعد خانواده (81/0) قادر به پیش¬بینی وابستگی به نیکوتین می¬باشند. نتیجه¬گیری: حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و خودکارآمدی عمومی نقش مهمی در وابستگی به نیکوتین دارند. لذا در این راستا ارائه آموزش¬ مهارت¬های فردی و گروهی جهت پیشگیری از وابستگی به نیکوتین در بین دانشجویان پیشنهاد می¬گردد.