مقاله


کد مقاله : 139609269132619680

عنوان مقاله : اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی مقیاس همدلی (E_Q)

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 219

فایل های مقاله : 528 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نیما گنجی nimaganji.psy@gmail.com - دانشجوی دکترا
2 فاطمه معین الغربائی positivepsychologyjournal@gmail.com - کارشناسی ارشد
3 عبدالحسین صادقی مرشت me@example.com - -
4 بهار صادقی mee@example.com - -
5 سید کاظم رسول زاده طباطبایی m@gmail.com - -

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسي مقیاس همدلی E_Q، (بارون-کوهن، 2004) انجام گرفت. بدین منظور پس از اجرای مقدماتی و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس همدلی بر روي 50 نفر از دانشجويان؛ نسخه فارسي مقياس همدلي (بارون – كوهن، 2004) بر روی 456 نفر از دانشجويان دانشگاههای بزرگ شهر تهران اجرا شد. تحلیل عاملی نشان داد كه اين پرسشنامه از چهار عامل: 1) همدلی شناختی، 2) همدلی هیجانی، 3) مهارتهای اجتماعی و 4) مهارتهای ارتباطی اشباع شده است. اعتبار مقیاس از طریق آلفای کرونباخ 84/0 ، از طریق دو نیمه کردن اسپیرمن براون برابر 78/0و از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی 3 هفته برابر 9/0 بدست آمد. روايي محتوا از طريق محاسبه ضريب همبستگي پيرسون 76/0 بدست آمد. به نظر می رسد، نسخه فارسي مقياس همدلي (بارون – كوهن، 2004) در جامعه دانشجویان ایرانی داراي روايي و اعتبار است.