مقاله


کد مقاله : 139609269365319681

عنوان مقاله : اثربخشی مهارت های تاب آوری در رشد تاب آوری، کیفیت زندگی و کاهش تعارضات زوجین

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 454

فایل های مقاله : 585 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حاتمی hatami513@gmail.com دانشیار دکترا
2 فروغ رمضانی f.r@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف تدوین و تهیه برنامه افزایش تاب آوری و مطالعه اثربخشی آن بر کاهش تعارضات زوجین، رشد تاب آوری و بهبود کیفیت زندگی آنها انجام شد. بدین منظور، از بین افراد مراجعه کننده به مرکز درمانی بینش تعداد سه زوج دارای تعارضات زناشویی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در آغاز مطالعه هر سه زوج پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه کیفیت زندگی (IRQOL) را پر کردند و به مدت ده جلسه (هر هفته 90 دقیقه) تحت مداخله مربوط به مهارت های تاب آوری قرار گرفتند و پرسشنامه های مربوط توسط هر آزمودنی در جلسه پیش آزمون، جلسه چهارم، جلسه ششم، جلسه هشتم، پس آزمون و پیگیری (1 ماه پس از آزمون) تکمیل شد. برای تحلیل داده ها از بازبینی دیداری نمودارها و از معنا داری آماری و درصد بهبودی برای معناداری بالینی استفاده شد. بازبینی دیداری نمودارها و اندازه ضریب تأثیر کاهش معنی داری را در کاهش تعارضات، رشد مهارت های تاب آوری و بهبود کیفیت زندگی هر 3 زوج نشان داد. بنابراین به نظر می رسد بسته ی آموزشی تاب آوری روشی مناسب برای کاهش تعارضات، رشد تاب آوری و بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی زوجین ناسازگار است و از این بسته آموزش می توان برای رفع مشکلات زوجین استفاده نمود.