مقاله


کد مقاله : 139609269584219682

عنوان مقاله : تأثیر ادراک از سبک والدگری بر میزان سرسختی دانش آموزان پسر

نشریه شماره : 1 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 219

فایل های مقاله : 518 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی پژوهنده a.pe@yahoo.com - دکترا
2 فاطمه معین الغربایی famoin@gmail.com - کارشناسی ارشد
3 مهدی فدایی m.fa@gmail.com - کارشناسی ارشد
4 خدیجه دروگر khd@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ادراک از سبک والدگری بر میزان سرسختی دانش آموزان پسر پرداخته است. برای این منظور، تعداد 610 دانش آموز 13 تا 15 ساله پرسشنامههای ادراک از شیوههای فرزند پروری (PSQ) و سرسختی کوباسا را تکمیل نمودند. با مقایسه گروههای مختلف ادراک از شیوه های فرزندپروری در میزان سرسختی با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند و مشخص شد که بین گروههای مختلف ادراک از شیوه های فرزندپروری در میزان سرسختی، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، میزان سرسختی در نوجوانانی که والدین خود را مقتدر ادراک نموده اند در مقایسه با سایر گروهها (به جز گروه سهلگیر) بیشتر بود. نتایج همچنین بیانگر این بود که میزان سرسختی در گروهی که والدین خود را سهل انگار ادراک کرده بودند، کمترین مقدار را در مقایسه با سایر گروهها دارد. در این پژوهش، همچنین تفاوت گروههای مختلف ادراک از شیوههای فرزندپروری در مؤلفههای سرسختی (تعهد، مهار و چالش) توسط تحلیل واریانس یکراهه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در دو خرده مقیاس تعهد و چالش بین گروهها تفاوت معناداری مشاهده میشود. نتایج این پژوهش، بیانگر تأثیر بسیار زیاد والدین در پشتکار، مسؤلیت پذیري و سرسختي در پیگیری اهداف فرزندان است.