مقاله


کد مقاله : 13960927849119721

عنوان مقاله : اثربخشي آموزش بهترین خود ممکن (BPS) بر افزايش خوش‌بینی و کاهش فشار خون

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 250

فایل های مقاله : 694 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حامد نوری hamednoori84@yahoo.com - -
2 محمد حاتمی hatami513@gmail.com دانشیار دکترا
3 عباسعلی الهیاری alah.example@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف: بيماري فشارخون اساسي‌‌، علاوه بر عوامل زيستي و خطرساز جسمي به‌عنوان فرآيند فيزيوپاتولوژيك‌، از لحاظ روان‌شناختی مانند وقايع فشارزا‌‌، تدابير مقابله‌اي در بروز و تشديد آن¬ها نقش به سزايي دارند. وقتي افراد متحمل يك فشار رواني مي‌شوند هورمون اكسي توسين و وازوپرسين هيپوفيز باعث افزايش فشارخون مي‌شوند و تعجبي ندارد كه فشار رواني مزمن مي‌تواند باعث فشارخون و افزايش تنش شود. روش: اين تحقيق به روش نيمه آزمايشي با گروه آزمايش و گروه کنترل، جامعه هدف کلیه بیماران مبتلا به فشار خون مراجعه‌کننده در سال 1396 به کلینیک قلب بروجردی سنندج انجام شد. گروه نمونه به روش تصادفي ساده به تعداد 60 نفر مطابق فرمول کوکران (30 نفر گروه آزمايش و 30 نفر گروه کنترل) انتخاب گرديدند و گروه آزمايش طي چهار هفته تحت آموزش روش بهترين حالت خود ممکن (BPS) قرار گرفتند. از روش¬هاي آماري تحليل کوواریانس با پيش¬آزمون-پس¬آزمون و از نرم‌افزار spss22 جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گرديد. ابزارهاي اندازه¬گيري مقیـاس عاطفـه مثبـت و منفـی واتسـون، کلارك و تلگن (1988)، مقیاس جهــت مــداری زنــدگی شیرر و كارور (1985) و تست فشار خون استفاده گرديد. يافته‌ها: براساس نتايج اين پژوهش آموزش بهترين حالت خود ممکن BPS موجب افزايش خوش¬بيني بيماران داراي پرفشاري خون و کاهش فشار خون و افزايش عاطفه مثبت در آنان مي‌گردد. معنی‌داری در سطح اطمينان 99 درصد (01/. >P)، معنی‌داری در سطح اطمينان 95 درصد (05/. >P). ميانگين گروه آزمايش و کنترل در پیش‌آزمون خوش‌بینی و ميانگين گروه آزمايش و کنترل در پیش‌آزمون خوش‌بینی به ترتيب 24 و 45/18 و انحراف معيار 85/3 و 97/3 بوده است؛ اما ميانگين فشار خون در دو گروه آزمايش و کنترل در پس‌آزمون به ترتيب 4/12 و 14 انحراف معيار 33/6 است. کمترين ميانگين نمرات فشار خون (4/12) مربوط به آزمون-هاي گروه آزمايش در پس‌آزمون بوده و همچنين بيشترين ميانگين نمرات فشار خون (5/14) در پیش‌آزمون است. نتيجه‌گيري: روش آموزش بهترين حالت خود ممکن به خاطر کم هزينه بودن و در دسترس بودن و سهولت اجرا براي آموزش بيماران پرفشاري خون مفيد بوده و موجب عاطفه مثبت و خوش‌بینی در آنان مي‌گردد و اين خوش‌بینی بيماران را جهت کنترل فشار خون و خوش‌بینی براي کاهش آن ترغيب مي‌نمايد.