مقاله


کد مقاله : 13960927903719722

عنوان مقاله : بررسی رابطه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 623

فایل های مقاله : 571 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کبری کاظمیان مقدم k.kazemian@yahoo.com - -

چکیده مقاله

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول می¬باشد. روش: طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال تحصیلی 96- 1395 و نمونه آن را 180 نفر از این دانشجویان (90 دانشجوی دختر و 90 دانشجوی پسر) که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه¬ایی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) و پرسشنامه سلامت روانی (25SCL-). به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش آمار استنباطی همانند ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شد. یافته¬ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سطح 0001/0 p< رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. همچنين نتایج آزمون T نشان داد که بين شادكامي و سلامت روانی آزمودني¬ها در دو گروه دانشـجويان دختـر و پسـر تفـاوت معنـي¬داري وجود ندارد. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه شادکامی با سلامت روانی ارتباط دارند لذا برنامه¬ریزی در جهت افزایش شادکامی در دانشجویان دختر و پسر را می‌توان به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود سلامت روان در این گروه مهم جامعه در نظر گرفت.