مقاله


کد مقاله : 139609279162619727

عنوان مقاله : اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان، بهبود خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 293

فایل های مقاله : 696 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم عظیمی azimi7882@gmail.com - -
2 محمد حاتمی hatami513@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف: هدفِ این پژوهش، بررسی تأثیر درمان فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان، بهبود عملکرد تحصیلی و خود پنداره تحصیلی دانشجویان بود. روش: این پژوهش شبه تجربی با طرح پیش‌‌آزمون‌-‌پس‌آزمون و پیگیری برای دو گروه آزمایشی و کنترل است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 93-1392 بود که از طریق نمونه¬گیری هدفمند 32 نفر (16 نفر دختر 16 نفر پسر) انتخاب شدند. ابتدا دانشجویان پرسشنامه اضطراب‌ امتحان ساراسون را پاسخ دادند، سپس افرادی که اضطراب امتحان بالا (نمرات بالاتر از 12) داشتند به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به-وسیله گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایشی درمان فراشناختی (ولز 1995-1997) در قالب 10 جلسه 45 دقیقه¬ای انجام شد. پرسشنامه¬های مورداستفاده در این پژوهش شامل باورهای فراشناختی ولز (2004)، اضطراب امتحان ساراسون (1980)، خود پنداره تحصیلی مارش (1990) و برای سنجش عملکرد تحصیلی از کارنامه پایان‌ترم استفاده‌ شد. درنهایت داده¬ها به‌وسیله Spss 16 و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته¬ها: نتایج نشان‌داد، اضطراب امتحان و باورهای ‌فراشناختی در گروه آزمایشی بعد از درمان فراشناختی به‌طور معنی‌داری (05/0P<) کاهش داشته است. خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی در گروه آزمایشی بعد از درمان فراشناختی به‌طور معنی‌داری افزایش داشته است. بعد از 6 ماه پیگیری صورت گرفت که نتایج آن نیز تفاوت معنی‌داری نسبت به پس‌آزمون نشان نداد؛ بنابراین درمان فراشناختی اثرات پایایی بر اضطراب امتحان، خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان‌داد که فراشناخت یک عامل مهم در اضطراب امتحان می‌باشد که با استفاده از درمان فراشناختی می‌توان اضطراب امتحان و خود پنداره و عملکرد تحصیلی را بهبود بخشید.