مقاله


کد مقاله : 13960927973319724

عنوان مقاله : فرا تحلیلی بر پژوهش های انجام شده در زمینه اثربخشی مداخلات درمانی در کاهش اضطراب امتحان

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 273

فایل های مقاله : 943 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم محمدتقی نسب m.taghinasab90@gmail.com - -

چکیده مقاله

هدف: هدف فرا تحلیل حاضر بررسی میزان اثربخشی مداخلات به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در مطالعات صورت گرفته در ایران می¬باشد. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات مرور نظام¬مند بوده که تحليل داده¬های آن بر اساس روش فرا تحلیل انجام شد. از بین مطالعات انجام‌شده در طی سال¬های 1375 تا 1392،60 مطالعه (25 پایان‌نامه و 35 مقاله علمی- پژوهشی)، ملاک¬های لازم برای ورود به فرا تحلیل را داشتند. به منظور جمع¬آوري اطلاعات از کار برگ فرا تحلیل محقق ساخته، استفاده گرديد. برای تجزیه‌وتحلیل داده¬های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزار 2CMA- استفاده شد. يافته¬ها: اندازه اثر کلی روش¬های درمانی در مدل تصادفي 727/0 و در مدل ثابت ‌747/0 به دست آمد، كه هر دو در حد زیاد مي¬باشد (0001/0p≤ ). روش¬های درمانی ترکیبی آموزش مهارت¬های مطالعه و شناختی رفتاری (852/0) بیشترین اندازه اثر را داشته و بعد از آن مداخلات با رویکرد شناختی و رویکرد رفتاری می¬باشد که اندازه اثر مشابه (740/0) با یکدیگر داشتند. همچنين مطالعات فاقد سوگیری انتشار و ناهمگن بودند و تحليل تعديل¬كننده¬ها نشان داد كه متغير روش نمونه¬گیری و ابزار اندازه¬گیری اضطراب امتحان نقش تعدیل‌کننده دارند. نتيجه¬گيري: پژوهش حاضر نشان می¬دهد که زمانی که درمان¬های شناختی و رفتاری با آموزش مهارت¬های مطالعه تلفیق می¬شود، میزان اثربخشی به میزان قابل‌توجهی افزایش می¬یابد. همچنین به محققان توصيه مي¬شود كه از روش¬ نمونه¬گیری و ابزارهایی استفاده نمایند كه تناسب بيشتري با تحقیقشان دارد.