مقاله


کد مقاله : 1396110120293950389

عنوان مقاله : مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی زوجین بر اساس آشنایی پیش ازازدواج

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 34

فایل های مقاله : 749 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه بذول نژاد nasimmasoomi93@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

چکیده: هدف: این پژوهش با هدف مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی بین مردان دارای آشنایی قبل از ازدواج و مردان بدون آشنایی قبل از ازدواج، انجام گرفت. روش: روش تحقیق علی- مقایسه ای بود. بدین منظور، 80 مرد (که نیمی از آنها آشنایی قبل از ازدواج داشتند و بقیه این تجربه را نداشتند) در شهر تهران به شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رضایت زناشویی (انریچ) و پرسشنامه روان درمانی مثبت (رشد) بود. داده ها با استفاده از آزمون تی برای گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی کل (34/1 =t، 05/0P>) و مولفه های آن "رضایت زناشویی (33/1 =t، 05/0P>)، ارتباطات (27/1 =t، 05/0P>)، حل تعارض (42/1=t، 05/0P>) و تحریف آرمانی (15/1 =t، 05/0P>)" تفاوت معنادار وجود نداشت. همچنین بین شادکامی کل (45/0- =t، 05/0P>) و مولفه های آن "زندگی خشنود کننده (39/0- =t، 05/0P>)، متعهدانه (14/0- =t، 05/0P>) و معنادار (64/0- =t، 05/0P>)" تفاوت معنادار وجود نداشت. نتیجه گیری: مردان دارای آشنایی پیش از ازدواج میانگین رضایت زناشویی بالاتر و میانگین شادکامی پایین تری نسبت به گروه بدون آشنایی پیش از ازدواج داشتند. اما این تفاوت معنا دار نبود.