مقاله


کد مقاله : 13961222144848101284

عنوان مقاله : پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت براساس هوش معنوی، عواطف مثبت- منفی و شادکامی

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 290

فایل های مقاله : 625 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه رعیت آبادی zamaniyan.sahar63@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش، پیش¬بینی حالات روان¬شناختی مثبت براساس هوش معنوی، عواطف مثبت- منفی و شادکامی بود. روش: این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی بود. روش نمونه‌گیری به¬صورت تصادفی چندمرحله¬ای و جامعه آماری این پژوهش را کلیه¬ی دانشجویان دانشگاه¬های آزاد تهران که در سال 97-1396 مشغول تحصیل هستند، تشکیل دادند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش 320 دانشجوی دانشگاه آزاد بودند. در این پژوهش از پرسشنامه¬های حالات روان¬شناختی مثبت (خویی¬نژاد و همکاران، 1390)، هوش معنوی کینگ (کینگ، 2008)، مقیاس شادکامی آکسفورد (آرگایل، 2001) و پرسش¬نامه عواطف مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) استفاده شد. به منظور تجزیه ¬و تحلیل آماری علاوه بر روش¬های آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته¬ها: یافته¬¬ها نشان داد متغیر هوش معنوی می¬تواند 89 درصد از تغییرات حالات روان¬شناختی مثبت را تبیین کند و متغیر عواطف مثبت و منفی می¬تواند 95 درصد از تغییرات حالات روان‌شناختی را تبیین کند. همچنین عواطف مثبت با حالات روان‌شناختی مثبت رابطه مثبت و معناداری و عواطف منفی با حالات روان‌شناختی مثبت رابطه منفی دارند و متغیر شادکامی می‌تواند 76 درصد از تغییرات حالات روان‌شناختی را تبیین کند. نتیجه¬گیری: نتایج نشان داد بین حالات روان‌شناختی مثبت و هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و عواطف مثبت و شادکامی بر حالات روان‌شناختی مثبت تأثیر مثبت و معناداری دارد و عواطف منفی با حالات روان¬شناختی مثبت در جهت منفی رابطه دارند