مقاله


کد مقاله : 13961222151017101286

عنوان مقاله : تاثیر آموزش تاب‌آوری به روش پنسیلوانیا بر مدیریت استرس دانش‌آموزان

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 260

فایل های مقاله : 1.1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد غلام زاده m.ghol@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید علی کیمیایی mjasghari@um.ac.ir - -
3 محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد mj.eb@gmail.com - -

چکیده مقاله

چکيده هدف: تاب‌آوري يکي از مهم‌ترين توانايي‌هاي انسان است که باعث سازگاري، انعطاف‌پذيري و مقابله مؤثر با موقعيت‌هاي استرس‌زا مي‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش تاب‌آوري به شيوه پنسيلوانيا بر مديريت استرس است. روش: روش پژوهش حاضر شبه¬آزمايشي از نوع پيش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانش‌آموزان مقطع متوسطه منطقه سرولايت در سال تحصيلي 96-1395 مي‌باشد. نمونه شامل 30 نفر که با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب گرديدند و به‌طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. در اين پژوهش، آموزش تاب‌آوري به شيوه پنسيلوانيا به‌عنوان متغير مستقل در گروه آزمايش اجرا شد و متغير مديريت استرس به‌عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفت. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه داس 21 (لوي بند و لوي باند، 1995) و پرسشنامه تاب‌آوري (کانر و ديويدسون،2003) استفاده شد. در ابتداي دوره، آزمودني‌ها به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند و پس از 10 جلسه آموزش، مجدد مقياس‌ها توسط آن¬ها تکميل شد. بعد از جمع‌آوري پرسشنامه‌ها، داده‌هاي خام وارد نرم‌افزار SPSS شد و براي تجزيه ‌و تحليل داده‌ها از ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني، درصد و تحليل کوواريانس استفاده گرديد. يافته¬ها: يافته‌ها نشان داد که آموزش تاب‌آوري به شيوه پنسيلوانيا موجب کاهش استرس (01/ 0p <) اعضاي گروه آزمايش مي‌شود. نتيجه¬گيري: از نتايج به‌دست‌آمده مي‌توان چنين نتيجه گرفت که آموزش تاب‌آوري به شيوه پنسيلوانيا مي¬تواند به خوبي استرس دانش¬آموزان مقطع متوسطه را کاهش دهد.