مقاله


کد مقاله : 139612221516101285

عنوان مقاله : نقش میانجی امید در رابطه‌ی تاب‌آوری با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 281

فایل های مقاله : 851 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا جهانگیرزاده mj@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد فرهوش Farhoush.mohammad@gmail.com - -
3 سکینه قربانی s.gh@gmail.com - -
4 سید محمدحسن میرمحمدیان smh@gmail.com - -

چکیده مقاله

چکیده هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای امید در رابطه‌ی تاب‌آوری با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر بود و جامعه‌ی آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند. نمونه‌گیری پژوهش به‌روش خوشه‌ای تصادفی انجام شده است. بدین منظور سه مدرسه‌ی دخترانه و سه مدرسه‌ی پسرانه به‌طور تصادفی انتخاب و 380 پرسش‌نامه در برخی کلاس‌ها توزیع شد که پس از جمع‌آوری آن¬ها، 269 پرسش‌نامه (127 پسر و 142 دختر) پذیرفتنی بود. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های اضطراب امتحان (ساراسون، 1997) رضایت از زندگی (دینر، 1985)، تاب‌آوری (کونور و دیویدسون،2003) و امید (اسنایدر، 1995) را تکمیل کردند. در تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی،‌ تحلیل مسیر براساس مدل بارون‌ و کنی و نرم¬افزار Spss24 و Amos24 استفاده شد. یافته¬ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی با تاب‌‌آوری (27/0) و امید (44/0) و همچنین اضطراب امتحان با تاب‌‌آوری (33/0-) و امید (33/0-) رابطه‌ی معنادار (001/0P<) دارد. نتیجه¬گیری: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که امید رابطه‌ی تاب‌آوری و اضطراب امتحان را به‌طور جزئی و رابطه‌ی تاب‌‌آوری و رضایت از زندگی را به‌طور کامل واسطه‌گری می‌کند؛ بنابراین امید نقش اساسی در انتقال تأثیر تاب‌آوری به رضایت از زندگی ایفا می‌کند. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده بسته‌های تاب‌آوری با تأکید بر افزایش امید، تدوین شوند و اثربخشی آنان بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش رضایت از زندگی دانش‌آموزان بررسی شود.