مقاله


کد مقاله : 13961222152655101288

عنوان مقاله : محیط مدرسه با خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 346

فایل های مقاله : 848 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مـهدی شمـالی احمدآبادی Mahdi_shomali@yahoo.com - -
2 زهره کریمـی احمـدآبـادی z.karimi@gmail.com - -
3 مریم m.nabipor@gmail.com - -
4 مهـدی فـرهنگ نژاد m.farhang@gmail.com - -
5 حـميـدرضا پيـمان فر h.peymanifar@gmail.com - -
6 عاطفه برخورداری احمدآبادی a.barkhordi@gmail.com - -

چکیده مقاله

چکیده هدف: یکی از اهداف مهم هر نظام آموزشی پرورش تمامی ابعاد دانش‌آموزان است. رشد خلاقیت در دانش¬آموزان یکی از مسائل مهم در هر نظام آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش محیط مدرسه بر خلاقیت دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر احمدآباد در سال تحصیلی 96- 1395 انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع پژوهش‌های همبستگی است. به منظور انتخاب نمونه از بین جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر احمدآباد را تشکیل می‌دادند و تعداد آن برابر 100 نفر بود با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی سیستـماتیک تعداد 80 نفر به عـنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه¬های خلاقیت تورنس (عابدی، 1363) و پرسشنامه سنجش محیط آموزشی (شیرازی و همکاران، 1393) پاسخ دادند. داده¬ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته¬ها: یافته‌های پژوهش نشان داد بین سنجش محیط آموزشی و ابعاد آن (جو کلی، ارزیابی یاددهی، ارزیابی معلمان، ارزیابی دانش¬آموزان و ارزیابی تجهیزات و امکانات آموزشی) با خلاقیت دانش¬آموزان مقطع ششم ابتدایی شهر احمدآباد رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. در خصوص ارزیابی محیط فیزیکی این رابطه یافت نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد از بین مؤلفه‌های ارزیابی محیط آموزشی تنها بعد ارزیابی یاددهی در پیش‌بینی خلاقیت دانش آموزان نقش دارد. نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های پژوهش می¬توان نتیجه گرفت که برای افزایش خلاقیت دانش¬آموزان می¬توان از روش‌های غنی‌سازی محیط‌های آموزشی استفاده کرد.