مقاله


کد مقاله : 13961222153458101289

عنوان مقاله : مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی مردان متاهل بر اساس آشنایی پیش از ازدواج

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 278

فایل های مقاله : 744 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 معصومه بذول نژاد nasimmasoomi93@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

چکیده هدف: این پژوهش با هدف مقایسه رضایت زناشویی و شادکامی بین مردان دارای آشنایی قبل از ازدواج و مردان بدون آشنایی قبل از ازدواج، انجام گرفت. روش: روش تحقیق علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان متاهل بودند که در سال 1395 در شهر تهران سکونت داشتند. بدین منظور، 80 مرد (که نیمی از آنها آشنایی قبل از ازدواج داشتند و بقیه این تجربه را نداشتند) در شهر تهران به شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (السون، 2000) و پرسشنامه روان درمانی مثبت (رشد، 2008) بود. داده ها با استفاده از آزمون تی برای گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته¬ها: نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی کل (34/1 =t، 05/0P>) و مولفه های آن رضایت زناشویی (33/1 =t، 05/0P>)، ارتباطات (27/1 =t، 05/0P>)، حل تعارض (42/1=t، 05/0P>) و تحریف آرمانی (15/1 =t، 05/0P>) تفاوت معنادار وجود نداشت. همچنین بین شادکامی کل (45/0- =t، 05/0P>) و مولفه های آن زندگی خشنود کننده (39/0- =t، 05/0P>)، متعهدانه (14/0- =t، 05/0P>) و معنادار (64/0- =t، 05/0P>) تفاوت معنادار وجود نداشت. نتیجه¬گیری: مردان دارای آشنایی پیش از ازدواج میانگین رضایت زناشویی بالاتر و میانگین شادکامی پایین تری نسبت به گروه بدون آشنایی پیش از ازدواج داشتند. اما این تفاوت معنا دار نبود.