مقاله


کد مقاله : 1396122215393101290

عنوان مقاله : سبک‌های دلبستگی و رضایتمندی از زندگی نوجوانان

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 235

فایل های مقاله : 779 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ساناز وثوقی sanazvosoughi63@gmail.com - -
2 رقیه عیدی خطیبی r.eydi@gmail.com - -
3 زینب خانجانی z.khan@gmail.com - -

چکیده مقاله

چکیده هدف: مطالعات زیادی تلاش کرده‌اند به این سؤال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکی می‌تواند جنبه‌های مختلف زندگی در سال‌های آتی را تحت تأثیر قرار دهد. عوامل مختلفی در این زمینه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دل‌بستگی بر اساس میزان رضایتمندی از زندگی در نوجوانان مدارس شهرستان تبریز اجرا گردید. روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. به این منظور از میان دانش‌آموزان دختر مدارس پنج¬گانه تبریز که در سال تحصیلی 95- 1394 در حال تحصیل بودند، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای 234 دانش‌آموز انتخاب و در این پژوهش شرکت داده شدند. داده‌های پژوهش، با استفاده از ابزارهای مقیاس دل‌بستگی (هازن و شیور، 1987) و مقیاس رضایتمندی از زندگی (دینر، امون، لارسن و گریفن، 1985) جمع‌آوری و به روش تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد بین سبک‌های مختلف دل‌بستگی از نظر میزان رضایتمندی از زندگی تفاوت معنی‌دار وجود دارد (05/0P ≤ ). رضایتمندی از زندگی در افراد ایمن بالاتر و در سبک ناایمن اجتنابی پایین‌تر بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد افراد دارای سبک دل‌بستگی ایمن رضایتمندی از زندگی بیشتری را در مقایسه با افراد دارای سبک دل‌بستگی ناایمن دارند.