مقاله


کد مقاله : 13970119204423101532

عنوان مقاله : رابطه هیجان اندیشه با سرسختی روانشناختی و ویژگیهای شخصیت"

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 38

فایل های مقاله : 879 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه سادات ابراهیمی ebrahimi5901@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ناصرالدین کاظمي حقیقي. nkazemih@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

مقدمه: نظريهٔ هيجان انديشه بر يكپارچگي تعاملي دامنه هاي عاطفي، شناختي و رفتاري نظام روان‌شناختي تأكيد مي ورزد از اين رو نظريهٔ مزبور نه يک چشم انداز شناختي است و نه فقط يک روي آورد هيجاني، بلكه يک نظريهٔ صرفا عمومي در روان‌شناسي است. این پژوهش به بررسی رابطه هیجان اندیشه با سرسختی روان‌شناختی و ویژگیهای شخصیت می¬پردازد. روش: پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. 60 دانشجو (30 دختر و 30 پسر) بر پایه آزمون هيجان¬اندیشه، فرم کوتاه سیاهه رگه‌های پنج ‌عاملی شخصیتی نئو و زمینه‌یاب دیدگاه‌های شخصی مورد پژوهش قرار گرفتند. یافته¬ها: نتایج نشان داد سرسختی روان‌شناختی نیرومندترین پیش‌بین به ویژه برای یقین فرسایی، پیگیری و اندیشه گردی است. همچنین مؤلّفه¬های بزرگ شخصیّت، نیرومندترین پیش‌¬بین برای هیجان¬اندیشه می¬باشد و میان مؤلّفه‌های بزرگ شخصیّت، «برونگردی»، نیرومندترین پیش¬بین برای سرسختی روان‌شناختی است. نتیجه گیری: سرسختی روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده هیجان اندیشه می باشد