مقاله


کد مقاله : 13970223161337112110

عنوان مقاله : بررسی رابطه دينداري با ميزان بهزيستي رواني زوجين مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 29

فایل های مقاله : 840 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید معینی زاده moinyzadeh@gmail.com استادیار دکترا
2 محسن اصغریار mohsenasgharyar1355@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چکیده مقدمه: بهزیستی روان شناختی به دنبال تعالی بخشیدن توانایی های بالقوه و واقعی شخص است. در این راستا و برای ارتقای بهزیستی روانی زوجین این تحقیق صورت گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دینداری با بهزیستی رواني زوجين مراجعه‌كننده به مراکز مشاوره بود. روش: برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع مطالعات همبستگی و رگرسیون بهره گرفته شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره حاضر در شهر مشهد بود که نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس منطبق با جدول مورگان، ۱۰۲ زوج انتخاب گردید. جهت تجزیه ‌وتحلیل داده‏ها، از روش‌های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون گام‌ به ‌گام استفاده گردید. یافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه بين سطح دينداري زوجين و بهزيستي رواني آنها همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد) 368/.r= ؛000/(P=.. نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد براساس سه خرده مقياس باورهاي ديني، التزام و عمل به وظايف ديني و عواطف ديني، دارای نقشی کلیدی در تبین بهزیستی روانی زوجین می باشند.