مقاله


کد مقاله : 1397040312839112909

عنوان مقاله : پیش بینی مولفه های بهزیستی روانشناختی با استفاده از سبک های شوخ طبعی

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 38

فایل های مقاله : 788 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید بینیاز جویانی biniyaz.saeed@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ساره قربانی sare.ghorbani17@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 محمدرضا شعیری m.r.shairi@gmail.com استادیار دکترا
4 محمود دژکام m.dejkam@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی سبک‌های شوخ‌طبعی با‌ ‌مولفه‌های بهزیستی روان شناختی است.روش: به روش نمونه گيری شاخه‌ای 201 دانشجوي کارشناسي دانشگاه شاهد (124دختر و 77 پسر) انتخاب و به پرسشنامه سبک‌های شوخ‌طبعی (HSQ) و پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی (نسخه ایرانی) پاسخ دادند. برای بررسی داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها: نمره‌ی کل بهزیستی روان شناختی با سبک‌های شوخ طبعی پیوند دهنده و خود ارزنده ساز، رابطه‌ی مثبت و با سبک پرخاشگرانه رابطه‌ی منفی داشت. یافته‌ها حاکی از آن بود که سبک پیوند دهنده با مولفه‌های شادی و خوش بینی، رشد شخصی و ارتباط با دیگران و سبک خود ارزنده سازبا رضایت از زندگی، شادی و خوش‌بینی، معنویت و خود پیروی رابطه‌ی مثبت دارند. در مقابل سبک پرخاشگرانه با مولفه‌های رضایت از زندگی، شادی و خوش بینی، معنویت، ارتباط با دیگران و خود پیروی و سبک خود شکنانه با مولفه‌های رضایت از زندگی و ارتباط با دیگران رابطه‌ی منفی دارند. علاوه بر ایننتایج نشان داد که 18 درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی توسط متغیر‌های شوخ طبعی تعیین می شود. نتیجه گیری: همان قدر کهاستفاده از سبک‌های شوخ طبعی مثبت ( پیوند دهنده و خودشکنانه)، برای بهزیستی مفید هستند، استفاده از سبک‌های منفی آن (پرخاشگرانه و خودشکنانه)، بهبهزیستی روان‌شناختی آسیب می زنند.