مقاله


کد مقاله : 1397041015643113059

عنوان مقاله : رابطه بین سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 52

فایل های مقاله : 734 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدعلی بشارت besharat@ut.ac.ir استاد دکترا
2 فرزانه رنجبرشیرازی farzaneranjbar1991@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 فاطمه دهقانی آرانی f.dehghani.a@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف: سبک¬های دلبستگی و مکانیسم¬های دفاعی از عوامل تعیین¬کننده اصلی مشکلات روانشناختی هستند. هر دوی این مفاهیم روانشناختی تحت تاثیر روابط اولیه دوران کودکی شکل می¬گیرند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک¬های دلبستگی و مکانیسم¬های دفاعی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1395- 1394 است. تعداد 400 نفر از دانشجویان (184 دختر، 216 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت¬کنندگان خواسته شد که مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI) و پرسشنامه سبک¬های دفاعی (DSQ) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده¬های پژوهش از شاخص¬ها و روش¬های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته¬ها: نتایج پژوهش نشان داد که سبک¬ دلبستگی ایمن با مکانسیم¬های دفاعی رشدیافته رابطه مثبت و با مکانیسم¬های دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه منفی معنادار دارد. سبک¬های دلبستگی ناایمن با مکانیسم¬های دفاعی رشدیافته رابطه منفی و با مکانیسم¬های دفاعی نوروتیک و رشدنایافته رابطه مثبت معنادار داشتند. نتیجه¬گیری: بر اساس یافته¬های این پژوهش می¬توان نتیجه گرفت که سبک¬های دلبستگی منجر به شکل¬گیری مکانیسم¬های دفاعی می¬شوند. لذا ارائه آموزش¬هایی به والدین در زمینه فرزندپروری می¬تواند با جلوگیری از ایجاد سبک¬های دلبستگی ناایمن در دوره کودکی از بسیاری از آسیب¬های روانشناختی دوره بزرگسالی مانند شکل¬گیری سبک¬های دفاعی ناسازگار، پیشگیری کند. واژه¬های کلیدی: دلبستگی، مکانیسم دفاعی، اختلال روانی