مقاله


کد مقاله : 13970930166323

عنوان مقاله : رابطه کمال¬گرایی و هوش معنوی با شخصیت خودشیفته در دانشجویان

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 31

فایل های مقاله : 527 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طیبه محمودی mahmoodi_tayebeh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سیده فضیله آلبوشوکه fazile.alboshoke@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چکیده مقدمه: کمال¬گرایی یکی از ویژگی¬های شخصیتی است که نقش مهمی در سازگاری انسان بازی می¬کند. روش: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال¬گرایی و هوش معنوی با شخصیت خودشیفته در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد رامشیر بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد رامشیر بودند. نمونه 260 نفر و با روش نمونه¬گیری تصادفی چند مرحله¬ای طبقه¬ای انتخاب شدند. ابزار اندازه¬گیری شامل مقیاس کمال¬گرایی اهواز، سیاهه خودگزارشی هوش معنوی کینگ و پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه 16 گویه¬ای آمز بود. داده¬ها با استفاده از روش¬های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی کمال¬گرایی با هوش معنوی برابر با 24/0 بود که در سطح 001/0 معنی¬دار است. بحث و نتیجه¬گیری: هوش معنوی موجب تعدیل خودشیفتگی و کمال¬گرایی می¬شود.