مقاله


کد مقاله : 13980326190161

عنوان مقاله : آموزش همدلی و ادراک از پیآمد رفتار بر پرخاشگری در کودکان نافرمان

نشریه شماره : 8 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 31

فایل های مقاله : 952 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت همدلي و ادراك از پيامد رفتار بر كاهش پرخاشگري در كودكان نافرمان انجام شد. روش: روش پژوهش آزمايشي و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون در دو گروه (کنترل و آموزش) بود. جامعه¬ي آماري شامل تمامي دانش آموزان دختر پايه¬ی چهارم شهر مشهد در سال تحصيلي 96-1395 بود. نمونه‌ای به حجم 20 دانش‌آموز دختر کلاس چهارم به‌عنوان پرخاشگر و ناسازگار انتخاب شدند و به‌صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمون و آموزش قرار گرفتند. از آزمون آخنباخ (1991) به‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای – مصاحبه با مربی رفتار کودک و استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. آموزش همدلي و آموزش ادراک از پیامد رفتار در 9 جلسه 60 دقيقه¬ای برای گروه آموزش برگزار شد. درحالی‌که گروه گواه هيچ¬گونه مداخله¬اي را دريافت نكردند. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد که بین میزان پرخاشگری در پیش‌آزمون آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت همچنین بین میزان پرخاشگری در پس‌آزمون گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه‌گیری نمود آموزش‌های همدلي و ادراک از پیامد رفتار مي¬تواند موجب کاهش پرخاشگري كودكان نافرمان گردد.