راهنمای تدوین مقاله


لازم است نویسندگان محترم پیش از اقدام به ارسال مقاله راهنمای فرمت مقاله فصلنامه را مطالعه نموده و با توجه به موارد ذکر شده اقدام به ثبت مقاله نمایند.