اخبار نشریه

مجوز وزارت ارشاد اسلامی

به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار نشریه روانشناسی مثبت در زمینه روانشناسی (علوم انسانی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام جهاد دانشگاهی واحد استان البرز در تاریخ 93/3/5 به شماره ثبت 93/5185 صادر گردیده است.